Čas jako právně relevantní událost

0

Na čas můžeme nahlížet jako na:

 • okamžik (den osmnáctin)
 • plynutí času (běh lhůty)
 • uplynutí času (dovršení zletilosti)

Lhůty

 • Hmotněprávní a procesněprávní lhůty:
  • k zachování procesněprávní musíme písemnost poslední den lhůty předat k poštovní přepravě
  • u hmotně právní musí být písemnost poslední den skutečně doručena
 • Zákonné lhůty a stanovené právním úkonem:
  • zákonné – zmeškání nelze prominout, lhůtu nelze změnit
  • smluvní – volnější, může být prominuta, prodloužena
 • Pořádkové lhůty: nezpůsobí zánik práv či povinností, ale jiné právní následky (lhůta k vyzvednutí opravené věci)

Pravidla pro začátek a konec běhu lhůty:

Lhůta určená prostřednictví dnů začne běžet následující den po dni, v němž vznikla událost rozhodná pro její počátek.

Lhůta určená podle týdnů, měsíců a let končí v den shodující se se dnem, kdy začala běžet

 • Pokud ten den není v měsíci zastoupen,připadne konec na poslední den měsíce (28.února). Pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, pak vyprší první následující pracovní den.

Lhůta, jejímž uplynutím se práva nabývají, končí na začátku posledního dne lhůty (00.00 hod). V ostatních případech koncem posledního dne (24.00 hod)

Promlčení

Promlčení je situace,kdy nám právo, které nevykonávám po určitou dobu (promlčecí doba) a tím ztrácím možnost se svého práva domoci.

Podmínka promlčení: ten, kdo mi to právo má splnit, musí vznést námitku promlčení

Právo promlčením nezaniká pokud ten dotyčný námitku odvolá, pořád se svého práva mohu dovolat

Prekluze

Jestliže dojde k prekluzi (uplyne prekluzí doba), moje právo zaniká

Promlčecí lhůta

 • Promlčují se všechna majetková práva (kromě vlastnického).
 • Nepromlčuje se zástavní právo dřív než zástavní pohledávka.
 • Promlčecí lhůta obecná: 3 roky; začíná v okamžiku, kdy jsem své právo mohla prvně vykonat
 • Výjimky:
  • práva z bezdůvodného obohacení a náhrady škody – 2 roky
  • práva spojená s věcným břemenem – 10 let
  • pokud je právo přiznáno pravomocným rozsudkem, nebo dlužník přiznal svoji povinnost písemně co do důvodu a výše – 10 let
 • Pro odvrácení promlčení se musíme obrátit na soud – přerušení běhu promlčecí lhůty – nová 10letá lhůta

Comments are closed.