Obchodní rejstřík

0

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík definice je veřejný kvalifikovaný seznam určité skupiny podnikatelů. Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud v sídle krajského úřadu pro podnikatele, kteří mají své sídlo v obvodu tohoto krajského soudu.

V obchodním rejstříku se rozlišují zápisy fakultativní (dobrovolné – fyzické osoby tuzemské, které splňují předpoklady) a obligatorní (povinné – tuzemské osoby, kterým to stanoví zákon, a zahraniční osoby podnikající v České republice).

Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, další právnické osoby, kterým to ukládá zákon, zahraniční osoby, fyzické osoby, kterým to stanoví zákon.

Zápis do obchodního rejstříku:

a) údaje obecné povahy

b) obchodní jméno, sídlo či bydliště a místo podnikání, pokud se liší od bydliště

c) identifikační číslo obchodníka (IČO)

d) předmět podnikání

e) právní forma právnické osoby

f) jméno a bydliště statutárních orgánů

g) označení, sídlo a předmět podnikání odštěpného závodu, údaje o vedoucím závodu

h) jméno prokuristy a jeho bydliště

i) vstup do likvidace, jméno a bydliště likvidátora

j) prohlášení konkurzu se jménem a bydlištěm správce konkurzní podstaty

k) zahájení řízení o vyrovnání

l) právní důvod výmazu podnikatele z obchodního rejstříku

m) jiné skutečnosti stanovené zákonem

n) údaje specifické povahy

U akciové společnost se navíc v zápisu do obchodního rejstříku uvádí výše základního jmění, počet, druh a jmenovitá hodnota akcií, jména a bydliště členů dozorčí rady…

Řízení ve věcech obchodního rejstříku se zahajuje na návrh na zápis do obchodního rejstříku podnikatele či bez návrhu na zápis do obchodního rejstříku podnikatele, pokud má být dosažena shoda mezi zápisem a skutečným stavem.

Údaje zapisované o všech tuzemských osobách

O tuzemských osobách se do obchodního rejstříku zapisuje den zápisu, obchodní jméno (rejstříkový soud má povinnost zkoumat, zda obchodní jméno splňuje požadavky), sídlo (u právnických osob, u fyzických osob bydliště a místo podnikání), předmět podnikání (nutno prokázat živnostenským či jiným oprávněním), identifikační číslo obchodníka (IČO), udělení prokury, organizační složky podniku, právní důvod výmazu (při zániku společnosti).

Údaje zapisované o tuzemských právnických osobách a o osobách zahraničních

O právnických osobách se zapisuje do obchodního rejstříku právní forma, statutární orgány (označení statutárního orgánu, jméno a bydliště, způsob jednání jménem právnické osoby), vstup do likvidace (jméno a bydliště likvidátora, pokud jich je více, tak i způsob jednání).

Zahraniční osoba musí předložit doklad o povolení pobytu na území České republiky.

Obchodní společnosti uvádějí jméno a bydliště (respektive názvy a sídla) společníků.

Komanditní společnost uvádí, který ze společníků je komanditistou a který komplementářem.

Společnost s ručením omezeným uvádí jméno a sídla všech společníků, výše vkladu a rozsah jeho splacení, výše základního kapitálu (včetně zvýšení či snížení).

Akciová společnost neuvádí údaje o akcionářích, uvádí počet akcií podle druhu a jmenovitých hodnot, výši základního kapitálu (včetně snížení či zvýšení) a údaje o členech dozorčí rady.

Družstvo zapisuje výši základního jmění (včetně snížení či zvýšení), výši členských vkladů.

Zahraniční osoby uvádí obchodní jméno a sídlo, předmět podnikání, právní formu, umístění podniku či organizační složky podniku v České republice, jméno, bydliště a místo pobytu vedoucího organizační složky.

Rejstříkový soud a vedení obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud v sídle soudu krajského. Vedení obchodního rejstříku zahrnuje zapisování předepsaných údajů, vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení.

Řízení ve věcech obchodního rejstříku se zahajuje na návrh, který může podat osoba, jíž se návrh týká nebo osoba oprávněná ze zákona, návrh musí být doložen listinami.

O obsahu zápisu rozhoduje soud usnesením (musí být uveden den zápisu, den právní moci vydání usnesení). Rejstříkový soud má také informační povinnost (zasílá stejnopisy usnesení správci daně, statistickému úřadu a živnostenskému úřadu).

Comments are closed.