Konkurz

0

– v co největší míře uspokojit věřitele

– úpadek: dlužník musí mít více věřitelů, po delší dobu není schopen splnit své splatné závazky

– předlužení: u předlužení je zásadní, že dlužník musí mít více věřitelů, splatné závazky jsou vyšší než jeho majetek

– povinnost ze zákona prohlásit konkurz

– zjistit hodnotu majetku, rozdělit věřitele a uspokojit je

konkurzní řízení = situace, kdy podnikatel má vyšší dluhy a není vyhlídka změny k lepšímu, ale naopak se čeká zhoršení finanční situace (neuspokojí své věřitele) = dluhy převyšují majetek (jak u PO, tak u FO)

– upraveno v zákoně 328/1991 Sb.

– návrh může dát dlužník i kterýkoli věřitel – pokud se přihlásí jen 1 věřitel – ne návrh na konkurz

– podmínky pro vyhlášení konkurzu:

a) materiální – 2 možnosti úpadku:

předluženost = dluhy větší než majetek (ceniny, peníze, movitosti i nemovitosti)

insolvence = dlužník má mnoho věřitelů a po delší dobu (jak u koho – 1 měsíc, u stavebnictví

podle období) není schopen dostát svým závazkům (zastavení plateb)

b) formální – někdo (konkrétní osoby) podají návrh (dlužník-povinnost, věřitel)

zásada poctivého obchodního styku – pokud se jedná o účelový převod (není mezi věřiteli vztah), soud návrh nepřijme

= převedl za úplatu část pohledávky na 2. věřitele (dlužník tak má 2 věřitele)

Subjekty:

 • dlužník = je tak nazýván do doby prohlášení konkurzu, od prohlášení se nazývá úpadce

– úpadcem může být PO i FO s výjimkou územních samosprávních celků, politických stran v období voleb a zemědělců v období od 1.4. – 30.9. (období, kdy zemědělec nemá co nabídnout, ale jsou již známy pozdější výnosy z prodeje)

 • věřitel = dostává se do konkurzu 2 způsoby: a) podání návrhu = navrhovatel je součástí řízení / b) přihláškou = pro ty, co nepodávali návrh

– zveřejnění o konkurzu je v obchodním věstníku nebo v krajské vyhlášce, stanovena je lhůta pro přihlášení dalších pohledávek u krajského soudu (po uplynutí této lhůty zanikají nepřihlášené pohledávky, věřitel již není věřitelem – nemůže se následně dostat do řízení)

– skupiny věřitelů:

a) věřitelé za podstatou – sledují osud zůstávajícího majetku – mají přednostní právo při uspokojování pohledávek, pohledávky, které vznikají během k.řízení (např. konkurzní správce, finanční úřad)

b) oddělení věřitelé = jsou druzí v pořadí, jejich pohledávka vůči úpadci byla nějakým způsobem zajištěna (zástava nemovitosti, zástava na movitostech, ručitelé, zadržovací právo – např. zadržení auta a vydání až po splacení dluhu)

c) vyloučení věřitelé – pohledávky, které vznikají ve vztahu k jiným podnikatelům,. . . . ..

– věřitelé nemohou vůči dlužníkovi vystupovat sami, vytváří orgány:

a) schůze věřitelů – nejvyšší orgán tvořený všemi věřiteli (hlasování nadpoloviční většinou)

b) zástupci věřitelů, věřitelský výbor – jednají se soudem jménem všech, pokud je věřitelů více než 50, méně než 50 zvolí si zástupce

 • konkurzní soud = krajský soud podle sídla úpadce, místa podnikání

– který dohlíží na celý proces konkurzního řízení (na počátku kontroluje splnění podmínek – podání návrhu, posouzení předluženosti/insolvence, vyhlášení konkurzu)

– jmenuje správce konkurzní podstaty – na konci schválí celý postup a závěry správce

– během procesu může dávat souhlas ke zvláštním úkonům správce (např. prodání podniku konkrétnímu zájemci – kamarádovi – je nutný souhlas soudu;souhlas není nutný k veřejné dražbě)

 • správce konkurzní podstaty – buď FO nebo v. o. s. splňující všeobecné podmínky, etické a odborné znalosti

– musí podat žádost u krajského soudu k zapsání do seznamu správců u soudu, aby mohl být soudem později jmenován – poté čeká na pověření konkrétním případem

– má nárok na odměnu (patří do 1. skupiny věřitelů)

– jeho úkolem je zjistit rozsah majetku, jeho zpeněžení, uspokojení (rozdělení) peněz à návrh na uspokojení věřitelů podá soudu a potřebuje jeho schválení (nemá odměnu z toho, co nedokáže zpeněžit)

– většinou ekonomové nebo advokáti

– zjišťuje rozsah majetku dlužníka, pohledávky, jak zpeněžit majetek, rozdělí získané prostředky

– může si zvolit zástupce (zastupující správce podstaty nebo zvláštní správce konkurzní podstaty)

správců v řízení může být i více:

a) hlavní správce – jmenován soudem,vede řízení

b) předběžný konk. správce = osoba, která po podání návrhu na konkurzní řízení posoudí splnění podmínek a na jeho základě si udělá o podniku obrázek i soud

– zamítnutí konkurzu soudem:

 – nejsou splněny podmínky k jeho zahájení

 – předběžný správce zjistí, že majetek je příliš nízký, že se z něj nezaplatí ani část odměny správce a kolek u soudu (1000 Kč) – podnikatel tak ukončuje podnikatelskou činnost a je vymazán z OR

c) zvláštní správce – na žádost u soudu, pokud běžný správce není svou odborností schopen pokrýt veškeré problémy (kompetence pro jednotlivá práva a věci v jeho oboru)

d) zástupce správce– pokud běžný správce nemůže konat (cesta do zahraničí, nemoc,..)

 • opatrovník – např. pokud věřitel zemře a je po něm dědic, který není plnoletý nebo svéprávný (způsobilý k právním úkonům) – např. 10 letá dcera zůstavitele
 • ručitelé – mohou být na obou stranách (věřitele i dlužníka) – u dlužníka, pokud nezaplatí své závazky, platí je za něj ručitel, který se tak stává účastníkem řízení

Fáze konkurzu:

Vstupní fáze

(podávání návrhu) – věřitel musí prokázat pohledávku (že existuje a v jaké výši), dlužník – musí doložit seznam majetku a svých dluhů, povinností, ostatní věřitelé už nemusí podávat návrh

– správce tyto pohledávky a) uzná = zařazení do procesu / b) neuzná = vyloučení z řízení – odmítnutí, popření pohledávky (věřitel se může obrátit na soud kvůli přezkoumání pohledávky), pokud má úpadce málo majetku

– návrh podává věřitel – soud rozhoduje bez zbytečného odkladu

– návrh podává dlužník – 10 denní lhůta (protože dává seznam majetku)

– určují se skupiny věřitelů podle přednostního práva uspokojení pohledávek

– řeší se incidenční  spory o existenci, výši pohledávky a jejího pořadí

účinky po prohlášení konkurzu:

 • podnikatel nesmí nakládat se svým majetkem (ani prodej, zhodnocení majetku – např. darování auta) – nesmí odmítnout dědictví, dary (dluhy se do dědictví nezapočítávají, pouze do výše toho, co nabývá)- neovládá svůj stávající majetek ani ten budoucí, s majetkem nakládá správce konkurzní podstaty
 • pokud dlužník vede soudní řízení, všechna tato řízení (i exekuční) se okamžikem prohlášení konkurzu přeruší
 • dlužník začne převádět majetek na příbuzné s úmyslem zkrátit věřitele a později ho zpět převádět na sebe – pokud je to 6 měsíců před konkurzem, je toto chování dlužníka soudně napadeno
 • pokud se jedná o návrh od věřitelů, dlužník má nárok žádat soud o ochranou lhůtu (3 měsíce), a to pouze v případě, že má více než 50 zaměstnanců a musí podat návrh na vyrovnání svých dluhů (soud během těchto 3 měsíců kontroluje, zda plní to, co bylo sepsáno v návrhu na vyrovnání)
 • konečná správa: přibližný rozsah majetku

Zjišťovací fáze

 • zjišťovací fáze = dlužník musí poskytnout veškerý soupis celého svého majetku a dluhů

– zjišťuje se konkurzní podstata – součástí je majetek v době prohlášení konkurzu i majetek budoucí (dědictví) a zjišťuje se jak ho zpeněžit, majetek patřící třetím osobám (incidenční spory-o rozsah konkurzní podstaty, např. zahrnutí majetku který nepatří úpadci, pro snížení pohledávek se věřitelé navzájem žalují), společné jmění manželů

– pokud má úpadce manželku, pouze část majetku ze společného jmění manželů, která patří úpadci, jde do konkurzní podstaty

do konkurzní podstaty nepatří:

a) pohledávky dlužníka popřené správcem

b) majetek nabytý na základě restituce, který má dlužník získat

c) nemovitosti v cizině

– zpeněžení movitostí a nemovitostí:

a) veřejná dražba a rozdělení peněz

b) soudní exekuce

c) prodej z volné ruky (kamarádovi) se souhlasem soudu – hodnotné věci za min. ceny

– prodej podniku jako celku – musí se prodávat bez dluhů a musí se budoucí majitel podniku na tyto dluhy předem upozornit (podnik není subjektem práva – prodej soudní dražbou, smlouva o prodeji majetku)

– konečná správa – soupis majetku který se našel v rámci zjišťovací fáze, soupis nezpeněžených věcí a zpeněžených

Rozvrh

– návrh správce konkurzní podstaty

– způsob rozdělení majetku, nebude možné pokrýt všechny dluhy, u nás dlouhé ( až 12 let)

– minimální výtěžnost konkurzu, z dluhu uhrazeno 30% částky

– k.správce: předlužení x úpadce málo majetku – nepokrytí N na soudní řízení, zamítá se konkurz, společnost se ruší – zánik

Rozdělovací fáze

– zpeněžení majetku

– většinou jen cca 30% pohledávky je uspokojeno

rozdělování:

a) úhrada pohledávek za podstatou v úplné výši – správce konkurzní podstaty, podle zpeněženého majetku

b) úhrada odděleným věřitelům – poměrné uspokojení (70 % ze získaného majetku)

c) pohledávky 1. třídy – úhrada mezd zaměstnancům

d) pohledávky 2. třídy – nezajištěné pohledávky

– o tom, jak se rozdělí zpeněžený majetek, se vyhotovuje zpráva o získání peněz a návrhu rozdělení, kterou musí schválit soud = rozvrhové usnesení

Zrušení konkurzu

a) nejsou dány podmínky pro zahájení (úpadek, zadlužení, 1 věřitel)

b) i v jeho průběhu pro nedostatek majetku

c) pro splnění rozvrhového usnesení – rozdělení zisku

d) dohodou mezi dlužníkem a věřiteli

e) převzetí dluhu jinou osobou (u koncernů), fúze s úpadcem (často vysoký potenciál v podobě potencionálních zákazníků)

– rejstříkový soud dohlíží na splnění podmínek pro vyhlášení konkurzu:

 • Institut dobrovolného vyrovnání – před podáním návrhu na konkurz
 • Institut nuceného vyrovnání – pokud již byl podán návrh na konkurz

– vyhnutí zániku úpadce a výmazu z OR – není kon.řízení,ale nucené vyrovnání

– poctivé vyrovnání věřitelů, schválení soudu, nutnost v této době získat majetek a rozdělit mezi věřitele

– úpadce může dál  podnikat

Comments are closed.