Obchodní rejstřík

0

Do obchodního rejstříku se zapisují (§ 3):

a) obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon (např. státní podniky,  České dráhy, pozemkový fond, Středisko cenných papírů, burzy…) pozn: (pozemkový fond ČR- nepodniká,nesplňuje §2), jsou to podnikatelé podle formy = ten kdo nepodniká ale je zapsaný v OR může to být i s.r.o. a a.s.)

b) zahraniční osoby podle § 21 (4)

 • dobrovolně
 • povinně – např. fyzická osoba (ale někdy se může zapsat i dobrovolně)

Fyzická osoba se zapisuje do OR, pokud:

a) výše výnosů nebo příjmů (snížené o DPH) dosáhla v průměru za 2 období částku120 mil. Kč

b) pokud získá živnostenské oprávnění a chce živnost vykonávat průmyslovým způsobem

c) je tak stanoveno zvláštním právním předpisem

* obchodní společnostzaložena většinou za účelem podnikání

osobní společnosti (komanditní společnost, veřejná obchodní společnost)

kapitálové společnosti (akciová společnost a společnost s ručením omezeným)

** družstvo – založeno za účelem plnění potřeb členů (často bytová družstva)

( podrobně viz. obch. zákoník str. 20 – část druhá)

odpovědnost za právní jednání ® škola, která je způsobena jako následek nedodržení právního jednání toho, kdo jedná Þ někomu vzniká povinnost ručení (nemusí to být nositel právní

Jednání podnikatele

 • fyzická osoba jedná:

a) osobně

b) v zastoupení – soud může ustanovit „opatrovníka“ (při nezletilosti, nezvěstnosti a nesvéprávnosti), zastoupení zákonným zástupcem – pověřený zaměstnanec, neoprávněný zam.(boty), odštěpný závod – do rejstříku se zapíše jak majitel, tak i vedoucí odštěpného závodu

                       – smluvní zastoupení – na základě udělení plné moci (§15)

  • plná moc – nutné přesně identifikovat sebe a to, že zmocňuji konkrétní osobu a přesnou činnost, kterou může za mě vykonávat

                    – osoby: zmocnitel (dává plnou moc) a zmocněnec (přijímá plnou moc)

                    – měla by být písemná (je zřejmý obsah povolených činností zástupce)

                    – smlouva podepsaná zmocněncem vždy zní na jméno zmocnitele

                    – plná moc se často přikládá ke smlouvě

– jednání se zaměstnancem, který je pověřen vedením (např. skladu) je zákonným zastoupením (§15) – má určité „přirozené“ pravomoci, které souvisí s jeho pozicí

 • právnická osoba jedná:

a) osobně – nevystupuje zde žádná FO (jedná např. u s. r. o.)

             – je určen statutární orgán – je volen valnou hromadou (shromáždění pracovníků)

                            – tvoří ho jednotlivci – jako celek je jednatelem společnosti

b) v zastoupení – zákonným zástupcem nebo na základě plné moci (stejně jako u FO)

odštěpný závod (§7) = organizační složka podniku zapsaná v OR

– v rámci vnitřní struktury podniku je samostatný, ale zodpovídá se vedení hlavního závodu (např. závod W v ČR)

– je to další zákonný zástupce

zákonný zástupce: a) odštěpný závod

                     b) skladník, prodavačka (vše co udělají, zavazuje podnikatele např. uznat reklamaci – §16)

prokura (§14) = prokura je plná moc, kterou uděluje podnikatel FO, jediný uvedený případ smluvního zastoupení v obchodním zákoníku

– činnost prokuristy se vztahuje k podniku (jeho pravomoci jsou široké) a zapisuje se do OR, protože se počítá s jeho častým jednáním se třetí osobou

prokurista je oprávněn ke všemu kromě koupě a prodeje majetku podniku, zatěžování majetku podniku (např. zřizování zástavního práva při žádosti o úvěr, zřizování věcného břemene), pokud mu to plná moc o udělení prokury výslovně nedovoluje

Obchodní tajemství

– náleží k podniku – v okamžiku převedení podniku, převádíme i tajemství

= souhrn určitých skutečností (obchodní, výrobní – postupy, technické – chem., stav. Povahy)

= skutečnosti, které musí mít hodnotu i do budoucnosti – nápad

není veřejně známo, musí být snaha ho utajovat – smluvní pokuta za vyzrazení

Obchodní firma = název, pod kterým je podnikatel zapsán v OR (podnikají FO(pod svým jménem) nebo PO(pod názvem)  nezapsány v OR není firmou !!!)

– u FO musí být vždy jméno a příjmení (popř. dodatek odlišující osobu podnikatele-stačí jen živnostenský list, vyjadřuje právní formu,  není chráněná část), název se po zapsání do OR stává obchodní firmou

– u PO je firmou název společnosti + dodatek

– výhoda těch co jsou zapsáni v OR – právní ochrana, je to veřejný seznam, a můžeme si zjistit jestli někdo pod tím určitým jménem podniká, tím pádem já pod tím jménem už nemůžu podnikat

Obchodní jméno/název

obchodní jméno se skládá z kmene a dodatku = označení právní formy podnikání (např. alfa, s. r. o.)

– vytvoření kmene:

a) osobní – podle zakladatele (Škoda, Baťa)

b) věcné – podle funkce nebo činnosti (Drůbežárny Klatovy a. s.), nesmí to být matoucí vůči veřejnosti

c) fantazijní – nepozná se osoba ani činnost podniku (Paegas, ABC s. r. o.)  – smyšlený název, který nemate

Kritéria pro zapsání do obchodního rejstříku (§10)

– na základě soudního rozhodnutí

a) firma nesmí působit klamavě, nesmí mást; pravdivost

b) nezaměnitelnost, firma nesmí být zaměnitelná s jinou firmou (podle posouzení běžného občana – psaná a mluvená forma názvu firmy a zdvojovaná písmena v názvu); za úkol chránit někoho kdo už má vytvořené jméno, určité renomé,

Zahraniční názvy: např. Fashion, s. r. o./Fešn, s. r. o.  Þ písemně jsou nezaměnitelné, ale ústně to občanovi splývá = soud nepovolí druhé firmě zápis do OR

stejný výsledek i pro firmy Almex, a. s. a Allmex, a. s. – občanovi splývají ústně, ne písemně

U FO – stejné jméno, stejná činnost, ale většinou různá oblast v ČR, ale odlišit to v OR, tím že se tam napíše i místo

– vyloučeno převádět jen samotnou firmu

– výjimka – převést nejméně s částí podniku (oddělení, zbylé částí musí používat jinou firmu)

osobní princip – silná osoba

př. : Škoda odejde nebo zemře – co dál s firmou,.. – společnost musí změnit firmu, pokud by dal souhlas, aby firma obsahovala jeho jméno, nebo uvedl souhlas v závěti(dědic)

FO: přejmenování – zákon chrání – v rámci firmy může používat dřívější příjmení

– pokud je pod společným jménem více osob, aniž by založili právnickou osobu, tyto osoby plní závazky společně a nerozdílně – společné jméno není firmou!

1 zákonné pravidlo = pro hledisko zaměnitelnosti nestačí rozlišit firmy pouze dodatkem

(např. Alfa s. r. o./Alfa a. s.) – prioritu má původní zápis do OR, který je chráněn

Ochrana společnosti (§12):

-(firma je ceněná kvůli renomé, ale i kvůli historii, znamená to že už je na trhu dlouho, tzn. Je stabilní, dokáže pokrýt náklady apod.)

– pokud se někdo objeví s názvem mojí firmy, může soud nakázat:

a) zdržet se = okamžitě přestat užívat jméno firmy

b) odstranit závadný stav = zrušit reklamu (internetové stránky, billboardy, letáky,. . . . .), zničení nabídek, zrušení smluv, které zajišťují reklamu, i omluvu veřejnou

c) vydat bezdůvodné obohacení – vyplývá z činnosti poškozeného subjektu; bezdůvodné obohacení=pokud si mě nějaký zákazník splete s tou firmou zapsanou v OR a já získám nějakou zakázku

d) přiměřené zadostiučinění – požadovat omluvu, pokud vznikne újma (poškození dobré pověsti), i peněžitá forma; soud může přiznat i uveřejnění rozsudku na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl a určit rozsah, formu a způsob uveřejnění  (např. veřejná omluva otištěná v novinách, v televizi,. . . . .)

§11– řeší problémy firmy, pokud 1 podnikatel omezuje nebo ruší podnikatelskou činnost, ale někdo chce dále pokračovat v podnikání – firma stále vystupuje pod stejným jménem, ale má jiné vedení (majitele) a personál

odst. 1,3 – Přechod firmy na nástupnickou osobu

– děje se tak z jiné právní skutečnosti, než z vůle původního majitele (smlouva, dědictví)

– např. v dědictví po smrti zůstavitele může nástupnická osoba podnikat pod stejným jménem s dodatkem pouze s výslovným souhlasem zůstavitele nebo dědiců


založení
PO podpisem společenské smlouvy (váže zakladatele), ale vznik až zapsáním do OR = již existuje- u právnické osoby nejde o smrt, ale o zrušení (zánik)

 • zrušení PO z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí soudu, ale zánik až výmazem z OR
   • zrušení likvidací = výmaz z OR a zánik PO
   • zrušení bez likvidace = majetek, práva a závazky přebírá jiný podnikatel (např. fúze)

odst. 4 – Převod firmy na nástupnickou osobu

– převod firmy (názvu) i podniku musí být z vlastního úmyslu (vůle) původního majitele, a to písemně smlouvou = záměrné jednání

– firma (název) je spjatý s podnikem Þ sama o sobě je nepřevoditelná !!!

– původní majitel může převést na nástupnickou osobu celý podnik a nebo jen jeho část, zbývající část podniku si ponechá

odst. 5 – pokud součástí firmy je i jméno a příjmení někoho z vedení (vedoucích orgánů) např. Jan Hejda – mohou dědicové užívat toto jméno z rozhodnutí vlastníka, ale s dodatkem právního nástupce

– např. Jan Hejda-Pavel Hejda syn, a. s.

(dodatek)

odst. 2 – pokud si fyzická osoba změní jméno, může používat původní jméno, ale s dodatkem

(např. svobodná žena se vdá  – Svobodová, a. s. à Svobodová-Nová, a. s. )

Obchodní  rejstřík

– obchodní rejstřík je veřejný seznam (databáze), kde jsou zapsány zákonem stanovené údaje o podnikatelích

– nikomu nesmí být odmítnuto tam nahlídnout; zásada publicity – co je psáno to je dáno, co je tam napsáno tak to platí

– státem vedená evidence; slouží veřejné správě, ale i věřitelům, zákazníkům

– taxativně vyjmenovává údaje které tam musí být zapsané, různé dokumenty o té firmě, chrání trh

– je přístupný každému k nahlížení, pořizování si kopií a výpisů

– je veden Krajskými soudy (v Praze městský soud)

– je zájmem státu z hlediska daňové politiky a zájmem občanů z hlediska publikování firem (zda vůbec existují)

– 2 části : Registr OR  a Sbírka listin

zásada ochrany 3. osob – §27 odst. 3,4

Do obchodního rejstříku se zapisují:

 • v.o.s.
 • k.s.
 • s.r.o.
 • a.s.
 • družstva
 • zahraniční osoby podnikající u nás
 • FO – musí se zapsat povinně pokud: podniká průmyslovým způsobem, nebo pokud příjem přesáhl za 2 roky jdoucí po sobě 120 milionů)

Zásada publicity:

a) formální (každý má právo na dostupnost–každý může nahlížet a dělat výpisy, může nám dát i negativní výpis – za to musíme platit, je i na internetu, ale neuznává se u soudu tam musí být podpis a razítko. Veřejná listina = označení dokumentu.)

b) materiálová – zapisování skutečností, podle kterých se orientují 3. osoby a jednají podle toho

1) pozitivní (zápisy v OR jsou účinné vůči každému od jejich zveřejnění, ale 2 podmínky: pokud osoba dokáže, že o tom nemohla vědět a někdo má informace už předem)

2) negativní (od okamžiku zveřejnění se nemůžu dovolávat nepravdy)

Návrh do OR

– úředně ověřené podpisy navrhovatelů nebo advokáta pověřeného plnou mocí

– prokázání údajů podle §28 + další výjimky

– předložení důkazů o zapisovaných údajích

– předložení všech listin podle §27a

Vyšetřovací zásada = soud musí vše prozkoumat a pak zapsat nebo nezapsat

– soud rozhodne o zápisu a do 15 dnů musí provést faktický zápis

– veškeré úkony jsou zpoplatněny (od 5.000,- Kč a více)

Registr OR) – evidence údajů; první část; je rozdělen ještě na oddíly –bez zápisu do OR obchodní firma (společnost) neexistuje, také musíme nahlásit změnit nejpozději do 15 dnů

zapisuje se: firma,  (FO bydliště) sídlo, IČ (FO rodné číslo), předmět podnikání, právní  forma PO, statutární orgán (jména která to tvoří a způsob jakým jednají), základní kapitál, odštěpný závod, jméno prokuristy = odst. 1 (tyto údaje se zapisují vždy) §35 ; od 1.7.05 návrhy na formulářích – 2 položky (co se vymazává, co se zapisuje) , když při 1.zápisu neznám IČ, zapíše ho soud(info od úřadu statistiky)

§36 – co se dále ještě zapisuje

– dále se zapisuje odst. 2 – jsou to výjimky zapisované podle formy podnikání (společností) – nemusí být vždy zapsány (údaje navíc) – osoby společníků, obchodní podíl, hodnoty vkladů, rezervní fond, ZK

odst. 3 – podniky zahraničních osob

odst. 4 – podniky zahraničních osob se sídlem v členské zemi EU

odst. 6 – skutečnosti, které se mohou, ale nemusí vůbec objevit

– povinně se zapisují všechny právní formy podniků u nás, družstva, zahraniční, FO povinně jen tehdy – pokud podniká průmyslovým způsobem ( to se zjistí v živnostenském zákoníku); nebo jestli roční příjem přesáhl120 mil. Dvě účetní období  po sobě

Sbírka listin obchodního rejstříku (§38i) – druhá část

– pro každého zapsaného podnikatele se zde vede zvláštní složka; vede soud, který vede registr

– sbírka listin obsahuje: zakladatelský dokument, , výroční zprávy, účetní závěrky, listiny, které obsahují volbu nebo jmenování osob… viz. Zákoník

– musí zde být uloženy podpisové vzory

– podnikatel předkládá listiny, kterými se dokládají zapisované skutečnosti, ve dvojím vyhotovení (při jakékoli změně je třeba zaslat příslušný dokument)

– formulář musí obsahovat přílohy – doložit k dokázání(společ.smlouva, jednatel – bezúhonnost, bydliště..)

obsahuje: odst. 2 – listiny, které zde musí být vždy (např. společenská smlouva, jmenování statutárního orgánu, výroční zprávy, účetní závěrky, rozhodnutí o změně nebo zrušení PO,. . . . .)

odst. 3 – listiny od zahraničních osob ( potvrzení o bezúhonnosti)

odst. 4 – listiny od zahraničních osob se sídlem v členské zemi EU

– všechno co chceme zapsat do OR musíme doložit nějakou listinou

Věřit listinám?

– razítka evidována

– listiny ze zahraničí:

– nechat vyhotovit úředně ověřený překlad listiny (soudní tlumočník)

– pravdivost: dohody o ověřování listin(podle států) např. my máme se SR

– ověření: v EU – úlevy -> způsob:

– apostilační dohoda: apostilu od občanů GB = jakoukoli smlouvu ověřit brit.notářem + apost.doložka

– superlegalizace – nejhorší varianta ověřování – občan ze zahraničí přijede – výpis z evidence z ciziny – cizí ministerstvo spravedlnosti + naše – ověření

Comments are closed.