Zásady pracovněprávních vztahů

0

Na straně zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu práce na zaměstnance
  • Zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházeníse zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců jakož i FO, které se ucházejí o zaměstnání
    • Otázkou diskriminace se zabývá antidiskriminační zákon (věk, pohlaví, národnost, víra,…)
  • Zaměstnavatel musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy (podnikatelský sektor) a platu (veřejný sektor) za stejnou práci bez rozdílu pohlaví
  • Zaměstnavatel musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovně-právních vztazích prostřednictvím odborů a kolektivní smlouvy
  • Zaměstnavatel musí seznamovat zaměstnance s vnitřními  předpisy, kolektivní smlouvou
  • Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinností, které mu vyplývají z pracovně-právního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat (nevztahuje se to na škodu, kterou zaměstnanec způsobil a je uzavřena smlouva o odpovědnosti)
  • Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací bezpečnost při práci a ochranu zdraví při práci
  • Zaměstnavatel je povinen pečovat o vytváření a rozvíjení pracovně-právních vztahů – promítat novely zákoníku práce do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Na straně zaměstnance

Zaměstnanec má právo na přidělování práce v rámci pracovní doby, která je v souladu s předmětem činnosti stanovené v pracovní smlouvě.

Comments are closed.