Zaměstnanci podniku

0

Zaměstnavatelé získávají pracovní síly na trhu práce

Práce:

 • Práce definice: cílevědomá lidská činnost, při které člověk vynakládá svojí pracovní sílu

Pracovní síla:

 • Pracovní síla definice: souhrn fyzických dovedností, psychických znalostí a charakterových vlastností

Trh práce:

 • Trh práce definice: vzájemné působení nabídky a poptávky

Mzda:

 • Mzda definice: cena pracovní síly

Nabídka na trhu práce :

 • Nabídka na trhu práce je určité množství pracovních sil, které se chtějí nechat zaměstnat za určitou mzdu
 • Nabídku na trhu práce tvoří pracovní síly

Poptávka na trhu práce:

 • Poptávka na trhu práce je určité množství pracovních sil, které jsou zaměstnavatelé ochotni zaměstnat za určitou mzdu
 • Poptávku na trhu práce tvoří zaměstnavatelé

Rovnovážný stav:

 • Rovnovážný stav znamená, že se určité množství pracovních sil a zaměstnavatelé vzájemně dohodnou na určité mzdě

Přebytečná nabídka na trhu práce (převis nabídky) – vzniká nezaměstnanost

Nedostatečná nabídka na trhu práce (převis poptávky) – firmám chybí pracovní síly

Složitost trhu práce

Současně mohou existovat volná pracovní místa (firmy hledají pracovní sílu s určitou kvalifikací) a nezaměstnanost (pracovní síly mají jinou kvalifikaci, než firmy požadují)

 • vysoká škola
 • vyšší odborná škola
 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • středoškolské vzdělání
 • vyučení v oboru
 • základní vzdělání

Kvalifikace:

 • kvalifikace definice: stupeň znalostí a dovedností člověka a charakterových vlastností

Rekvalifikace:

 • rekvalifikace je změna oboru vzdělání na stejné úrovni vzdělání (tím pracovní síla získá nové znalosti a dovednosti)
 • rozsah rekvalifikace:
  • Zaučení
  • Zaškolení
  • Vyučení
 • rekvalifikaci zajišťují:
  • zaměstnavatelé
  • úřad práce (střední odborné školení, střední odborná učiliště a jiná oprávněná zařízení)

Získávání zaměstnanců a péče o ně

Zaměstnavatelé získávají zaměstnance na trhu práce, je to součástí personální činnosti podniku

Personální činnost podniku dále zahrnuje:

 • výběr zaměstnanců a uzavírání pracovních poměrů
 • rozmisťování zaměstnanců
 • hodnocení a odměňování
 • péče o zaměstnance
 • případné propouštění

Zaměstnavatel získává zaměstnance:

a) vlastním výběrem

b) prostřednictvím úřadu práce

c) zprostředkovatelské agentury, která zabezpečuje práci na smluvním základě za úplatu

Zaměstnanci se získávají na trhu práce

Pracovně právní vztahy

Zaměstnavatelé přijímají zaměstnance na základě:

a) osobního výběru – pohovor

b) konkurzu

Pracovně právní vztahy upravuje zákoník práce

Zaměstnanec od 15 let + ukončení povinné školní docházky

Zaměstnanec má zodpovědnost za jím způsobené škody

Zaměstnanec může uzavřít v rámci pracovního poměru dohodu o hmotné odpovědnosti od 18 let

Pracovně právní vztah vzniká:

Uzavřením pracovní smlouvy nebo na základě:

 • dohody o provedení práce
  • max rozsah 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
  • dohoda o provedení práce uzavřena písemně nebo ústně
  • do 10 000 Kč nevzniká u dohody o provední práce povinnost platit sociální a zdravotní pojištění
  • nad 10 000 Kč vzniká u dohody o provedení práce povinnost platit sociální a zdravotní pojištění
  • povinnost uhradit daň z příjmu
 • dohody o pracovní činnosti
  • dohoda o pracovní činnosti nesmí svým rozsahem převýšit polovinu stanovené pracovní doby
  • musí být uzavřena písemně
  • u dohody o pracovní činnosti povinnost uhradit sociální a zdravotní pojištění + daň z příjmu

Vznik pracovního poměru

 1. volbou
  • zvolení poslanci, zvolení řídící pracovníci družstev atd.
 1. jmenováním
  • vedoucí pracovníci jsou jmenováni do řídících funkcí dle zvláštních předpisů
 1. uzavřením pracovní smlouvy
  • nejběžnější forma

Pracovní smlouva

Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou:

a) druh práce

b) místo výkonu práce

c) datum nástupu do práce

V pracovní smlouvě mohou být i další ujednání, nejsou však povinná:

a) zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou

 • na dobu určitou může být smlouva prodloužena pouze 2x, tj. 3x 3 roky (max 9 let), poté zaměstnavatel musí zaměstnance propustit nebo mu dát smlouvu na dobu neurčitou

b) zkušební doba

 • není-li ve smlouvě písemně sjednaná, neplatí
 • maximální doba 3 měsíce, u vedoucích pracovníků 6 měsíců
 • nelze ji sjednat v případě pracovního poměru na dobu neurčitou

Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení vydat zaměstnanci

Povinnosti zaměstnavatele

– přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy

– platit zaměstnanci mzdu

– vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů

Povinnosti zaměstnance

– konat práci dle pokynů zaměstnavatele

– konat práci osobně a ve stanovené pracovní době

– dodržovat pracovní kázeň

Změny pracovního poměru

1. převedení na jinou práci

2. přeložení na jiné místo

Pracovně právní vztah

1. pracovní poměr vznik

a) uzavřením pracovní smlouvy

b) volbou

c) jmenováním

2. mimopracovní poměr vznik:

a) dohodou o provedení práce

b) dohodou o pracovní činnosti

Skončení pracovního poměru

 1. dohodou
  • nutný písemný souhlas obou stran
 • zrušení ve zkušební době
 • okamžité zrušení
  • výjimečná forma
 1. výpověď
  • musí být dána písemně
  • výpověď ze strany zaměstnance
   • bez uvedení důvodů
   • výpovědní doba jsou 2 měsíce
  • výpověď ze strany zaměstnavatele
   • pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce
   • stane-li se zaměstnanec nadbytečný z důvodů organizačních změn, v těchto případech má nárok na 2 měsíce výpovědní lhůty a odstupné ve výši tří měsíčních platů
   • zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnanci na nemocenské, mateřské, uvolněnému pro výkon veřejné funkce, zaměstnankyni trvale pečující alespoň o jedno dítě mladší než 3 roky

Pracovní doba a doba odpočinku

Maximální pracovní doba je 40 hodin týdně

U mladistvých do 18 let je maximální pracovní doba 30 hodin týdně

Dovolená je 4 týdny, firmy mohou rozhodnout i o delší dovolené

Po 6 hodinách je zaměstnavatel povinen poskytnou přestávku 30 minut

Mzda

Mzda definice: odměna za vykonanou práci

Zaměstnavatelé samostatně rozhodují o uplatnění formy základní mzdy

Trh práce stanovuje výši mzdy

Základní mzdy

 1. mzda časová
  • vyplácena za počet odpracovaných hodin
  • zaměstnanci je stanovena hodinová mzda
  • Příklad: Jan Novák odpracoval 175 hodin za září 2009 a jeho hodinový mzdový tarif (HMT) je 80 Kč. ZMč = 80 x 175 = 14 000 Kč
 1. mzda úkolová
  • vyplácena za množství kvalitní práce
  • Příklad: Marta Malá vyrobila 1 000 náramků, z toho byly 3 vadné. Mzda za jeden náramek je 12 Kč. ZMú = 12 x (1 000 – 3) = 11 964
 1. mzda podílová
  • dána procentem z obratu
   • Příklad: Obrat firmy za srpen 2009 byl 1 000 000 Kč, zaměstnanec dostává 7% z obratu. ZMp = 1 000 x 0,07 = 70 000 Kč
  • dána určitou provizí Kč, závislá většinou na počtu prodaných kusů
 1. mzda smíšená
  • kombinace některých předcházejících mezd
  • Příklad: ZMs = ZMč + ZMp ZMs = 80x 175 + 1 000 000 x 0,07 = 14 000 + 70 000 = 84 000 Kč

Pohyblivé složky mzdy

Pohyblivé složky mzdy jsou vypláceny zaměstnanci jen  konkrétních případech

1. prémie – za splnění předem stanoveného úkolu

2. příplatky – jsou vypláceny podle zákoníku práce, za práci v jiných než běžných podmínkách

3. odměny – vyplácí se za mimořádné pracovní zásluhy

4. podíly na hospodářském výsledku

5. náhrady mezd – zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci mzdu i když zaměstnanec není v práci, například za dovolenou, za služební cesty, za prostoje v práci z viny zaměstnavatele

Vyplácení mezd

Mzda je vyplácena zaměstnanci za odpracovaný měsíc nejpozději v následujícím kalendářním měsíci

Forma vyplácení mezd:

 • v peněžní formě
 • v naturální formě

Mzda a plat

V podnikatelské sféře je odměnou za práci mzda

Výše mezd závisí na trhu práce (působení nabídky a poptávky) a na hospodářské úspěšnosti firmy

Plat se vyplácí v nepodnikatelské sféře, ve státních organizacích a je dán nařízením vlády

Výše platu závisí na výši výdajů ze státního rozpočtu a navíc jsou dány pevně

Vládním nařízením nesmí být hrubá mzda nižší než minimální mzda (8 000 Kč)

Mzda je valorizována v závislosti na inflaci

Výpočet čisté mzdy

1. základní mzda

2. hrubá mzda = ZM + pohyblivé složky mzdy

3. ZP = 4,5% z HM a SZ = 6.5% z HM

4. SHM = HM x 1,34

5. daň = 15% ze SHM

6. slevy na dani = daň – slevy

7. daň po slevě

8. čistá mzda = HM – ZP – SZ – daň

9. mzda k výplatě = ČM – srážky (+ nemocenská)

Výpočet náhrady mzdy za dovolenou

Vyměřovací základ na dovolenou = HM za předcházející kalendářní čtvrtletí / počet odpracovaných dnů za přecházející kalendářní čtvrtletí

Náhrada mzdy za dovolenou = vyměřovací základ na dovolenou x počet dnů dovolené

Výpočet náhrady mzdy za nemoc

Prvních 21 dní nemoci je vypláceno od zaměstnavatele jako náhrada mzdy za čtvrtý až dvacátý první den nemoci (jen pracovní dny)

První až třetí den nemoci není dáno na žádnou kompenzaci

Čtvrtý až dvacátý první den proplácí zaměstnavatel náhradu mzdy v pracovní dny zaměstnance

Vyměřovací základ na nemocenskou = mzda za předcházejících 12 kalendářních měsíců / počtem kalendářních dnů – nemoc

Redukovaný vyměřovací základ:

1. do 786 Kč                           na 90%            (do 137,55 Kč/h)

2. od 786 Kč do 1 178 Kč      na 60% (od 137, 55 Kč/h do 206,15 Kč/h)

3. od 1 178 Kč do 2 356 Kč   na 30% (od 206,15 Kč/h do 412,30 Kč/h)

4. nad 2 356 Kč                                  nezohledňuje se

Nemocenské dávky od patnáctého dne nemoci vyplácí Správa sociálního zabezpečení:

15. – 30. den    60% RVZ

31. – 60. den    66% RVZ

61. – 180. den  72% RVZ

Comments are closed.