Základní ekonomické pojmy

0

EKONOMIE = věda, zabývající se společenskou realitou – ekonomikou
EKONOMIKA = hospodářská činnost jednotlivých zemí (ekonomická praxe)

MIKROEKONOMIE = zkoumání ekonomického subjektu v jednotlivých projevech
MAKROEKONOMIE = ekonomie státu

ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY

Potřeba je vrozený nebo získaný požadavek, který si člověk uvědomuje jako pocit nedostatku nebo přebytku a snaží se ho odstranit (uspokojit svoji potřebu)
­ základní lidské potřeby: jíst, pít, spát, dýchat, společnost
­ luxusní potřeby: sladkosti, džus
Typy potřeb :

 • hmotné (jíst, bydlet, oblékat se) nebo nehmotné (kultura, přátelství)
 • zbytné nebo nezbytné
 • individuální (jedinec má potřebu jet tramvají) nebo kolektivní (jet na určité místo s jinými lidmi)
 • prvotní (zájezd, mobil, auto) nebo druhotné (potřeby k zájezdu, SIM karta, benzín)

-k uspokojování potřeb slouží statky a služby

STATKY

= jsou obvykle produkty lidské práce, které uspokojují lidské potřeby
Typy statků:

 • volné (volně dostupné z přírody – brambory, voda, vzduch) nebo vzácné („ekonomické“ musíme vynaložit práci nebo peníze na jejich získání)
 • hmotné (každá věc, která uspokojuje lidské potřeby – rohlík, auto, PC) nebo nehmotné (duševní výtvory člověka, které uspokojují lidské potřeby – hudba, obraz, kniha, programy)

SLUŽBY

Pojem služby jsou cizí činnosti, které uspokojují člověka svým průběhem

a)      služby osobní: – směřují přímo k člověku (kadeřník, doprava, masáž, koncert)

b)      služby věcné:  – vylepšují nebo obnovují hmotné statky (oprava pračky, instalace)

USPOKOJOVÁNÍ LIDSKÝCH POTŘEB

– pojem spotřeba je samotný proces uspokojování lidských potřeb
– podle toho, kdo a kde vytvořené statky a služby spotřebovává, rozeznáváme:

a)      spotřeba výrobní

  • spotřebovávají se statky a služby k vytvoření jiných statků a služeb: vlna → svetr, strom → papír, barvy →   obraz

b)     spotřeba konečná

  •    statky a služby přímo uspokojují lidské potřeby

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

Životní úroveň definice je stupeň uspokojování lidských potřeb a úroveň podmínek, za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány
Životní úroveň zahrnuje:

1)      objem (množství) veřejných statků a služeb sloužících obyvatelstvu (objem obchodů)

2)      objem nakoupených statků a služeb obyvatelstvem

3)      úroveň ostatních pracovních a mimopracovních podmínek

Ukazatelé životní úrovně:

1)      HDP – co je HDP? množství statků a služeb, které se vytvořilo v národním hospodářství za určité období

2)      Reálná mzda – vyjadřuje kupní sílu mzdy (množství statků a služeb, které lze za příslušnou reálnou mzdu koupit

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

Hospodářský proces je souhrn činností výroby, rozdělování a přerozdělování, směny a spotřeby

VÝROBNÍ PROCES

Výroba je hospodářská činnost, při které člověk přetváří přírodu v užitečné věci
strom → papír, ovoce → džus
Výrobní proces je souhrn činností podniku, jejichž výsledkem je výrobek nebo služba

– VÝROBNÍ FAKTORY:

  1. Přírodní zdroje (především půda)
   • nerostné bohatství a přírodní bohatství – ropa, uhlí, dřevo
   • přírodní síly – tok vody, svit slunce, vítr
   • hranice produkčních činností – ekonomika vyrábí efektivně, pokud se se svou produkcí     pohybuje na hranici produkčních možností
  1. Práce
   • je jedním z výrobních faktorů, definice práce je cílevědomá lidská činnost (vytvářející statky a služby), při které člověk vynakládá svoji pracovní sílu
   • pracovní síla je souhrn fyzických dovedností, psychických znalostí a charakterový vlastností, které umožňují člověku pracovat
   • mzda = cena na trhu práce
    1. Mzda nominální = mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec, když vynaložil svoji pracovní sílu. Pro pracovníka tzn. příjem, pro firmu tzn. náklad nutný k vytvoření výsledného produktu. Vyjadřujeme v penězích.
    2. Mzda reálná = mzda vyjadřující, co si za vydělané peníze je pracovník schopen koupit. Tato mzda má eliminovat vliv znehodnocování peněz (inflaci).
   • Typy práce:
    • jednoduchá (pokladní) nebo složitá (právnička)
    • fyzická (zásobovač) nebo psychická (doktor)
    • rutinní (roznašeč novin) nebo tvůrčí (skladatel)
   • kvalifikace = stupeň znalostí a dovedností (škola a praxe) člověka (výuční list, maturita, VŠ)
   • dělba práce = rozdělení činností více jednotlivcům
   • specializace = zaměření na určitou činnost
   • kooperace = spolupráce mezi lidmi dělby práce
  1. Kapitál
   1. kapitál jsou finanční prostředky k nabývání majetku a k financování podniku (peníze, které přinášejí další peníze)
   2. kapitál dělíme na:
    1. vlastní kapitál (základní kapitál, zisk)
    2. cizí kapitál (úvěr, závazek)

ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ

 • ROZDĚLOVÁNÍ je vytváření podílu jednotlivců a kolektivu na celospolečenské výrobě
  – nástrojem rozdělování je reálná mzda
  – člověk vydělá → část peněz do státního rozpočtu → přerozdělování → peníze pro lidi, jenž se na výrobě nepodíleli
 • PŘEROZDĚLOVÁNÍ – přibližně 1/3 HDP se přerozděluje (pomocí státního rozpočtu)
  -HDP = souhrn statků a služeb vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu

SMĚNA

– další ekonomický pojem je směna, je to proces, ve kterém nabízející hledá kupce
– všechny činnosti, které se uskutečňují od ukončení výroby až po předání zboží zákazníkovi např. doprava, skladování, prodejní činnost

SPOTŘEBA

– užití výrobků a služeb k uspokojování lidských potřeb
– podle toho, kdo a kde vytvořené statky a služby spotřebovává, rozeznáváme:

a)      spotřeba výrobní  – spotřeba firem

b)      spotřeba konečná – spotřeba lidí – konečných zákazníků

Hospodářské procesy se stále opakují (reprodukují se):

a)      reprodukce prostá – stejné množství statků a služeb se vyrobí, rozdělí, smění a spotřebuje

b)      reprodukce rozšířená – vyšší kvalitativní nebo kvantitativní úroveň výroby

c)      reprodukce zúžená – kvalitativní nebo kvantitativní úroveň výroby je nižší

Hospodářský proces se uskutečňuje v celém NH, tzn. v podnicích, v domácnostech, ve městech, v krajích

Comments are closed.