Státní rozpočet

0

Státní rozpočet je centralizovaný fond finančních prostředků

Vládní orgány mají na starosti: tvorbu, rozdělování a užívání státního rozpočtu

Využití ke sledování ekonomických i mimoekonomických cílů, tím se státní rozpočet stává nástrojem regulace ekonomických i sociálních výdajů

Prostřednictvím státního rozpočtu se uskutečňují přerozdělovací procesy

Státní rozpočet má podobu bilance = příjmová a výdajová stránka

Příjmy státního rozpočtu

Výdaje státního rozpočtu

Daně Neinvestiční dotace podnikům
– z přidané hodnoty Transfery domácnostem
– spotřební – nezaměstnanost
– z příjmů fyzických osob – státní vyrovnávací příspěvek
– z příjmů právnických osob – nemocenská, invalidní důchod
– clo Veřejná spotřeba obyvatel
– silniční daň – školství, zdravotnictví, kultura
Sociální pojištění Bytová politika
Nedaňové příjmy Veřejná spotřeba státu
– příjmy od rozpočtových organizací – bezpečnost
– příjmy z poplatků, pokut, penále – obrana
– justice
– ostatní správa
Dotace okresním úřadům a obcím
Kapitálové výdaje
– investiční dotace podnikům
– veřejný sektor
Vládní úvěry
– splátky vládního dluhu

Základní příjmy státního rozpočtu:

 1. Daň z přidané hodnoty (odvádí výrobci a prodejci, spotřebitelé ji platí v ceně výrobku)
 2. Spotřební daň (platíme při nákupu alkoholu, tabáku a uhlíkatých paliv)
 3. Daň z příjmů (odvádí ji fyzické i právnické osoby, dále sem patří i daně z tzv. kapitálových výnosů a to jsou úroky z našich vkladů a úroky z dividend)
 4. Clo
 5. Silniční daň
 6. Ostatní daně (dědická, z převodu nemovitostí)
 7. Sociální pojištění (výše závisí na vývoji mezd)
 8. Nedaňové příjmy (soudní a jiné poplatky, kolky)

Základní výdaje státního rozpočtu:

 1. Dotace podniků- do dopravy, na výrobu tepla, na útlum těžby, zemědělství
 2. Transfery domácnostem – důchodové a nemocenské zabezpečení, státní vyrovnávací příspěvek, politika zaměstnanosti –  vytváření nových pracovních míst – rekvalifikace
 3. Veřejná spotřeba obyvatel – školství, příspěvky zdravotním a zaměstnaneckým pojišťovnám, výdaje na zdravotnictví, věda, kultura
 4. Veřejná spotřeba státu – státní správa, údržba dálniční sítě, požární ochrana, státní ochrana vědecké činnosti
 5. Transfery do zahraničí – závazky k mezinárodním organizacím
 6. Bytová politika – příspěvky na stavební spoření, dotace na hrubé nájemné
 7. Kapitálové výdaje – na ekologii, investice do vodního hospodářství, investice do školství, zdravotnictví a dopravy
 8. Vládní úvěry

Sestavení státního rozpočtu – rozpočtový rozvrh

– návrh sestavuje ministerstvo financí na období jednoho roku

– poté ho předává vládě a poslanecké sněmovně k posouzení

– návrh přednáší ministr financí

– po přijetí se uveřejňuje ve sbírce zákonů a poté se přeměňuje v zákon

– může být buď přebytkový, schodkový nebo vyrovnaný

Kontrola rozpočtového hospodaření

– odpovědnost má vláda

– vláda podává čtvrtletní zprávy poslanecké sněmovně o jeho plnění

– kontrolu provádí nejvyšší kontrolní úřad

– konečný výkaz o hospodaření je státní závěrečný účet republiky

– účet státního rozpočtu spravuje ČNB = sleduje příjmy a výdaje

Rozpočtová (fiskální) politika státu

 • Expanzivní
  • charakteristický zvýšením výdajů státního rozpočtu za účelem zvýšení poptávky a oživení hospodářství
  • schodek je kryt tzv. zahraničním státním dluhem (MMF), nebo vnitřním dluhem
  • u expanzivní fiskální politiky státu je riziko zvýšení inflace
 • Restriktivní
  • charakteristický omezením výdajů státního rozpočtu a dosažením rovnovážného stavu (výdaje = příjmy), popřípadě přebytku
  • u restriktivní fiskální politiky státu nastává problematika – buď zabránění inflace a omezení růstu hospodářství nebo naopak

Vztahy podniků ke státnímu rozpočtu

 1. podniky – odvádějí daně = hlavní složka příjmů státního rozpočtu
 2. státní rozpočtové organizace – zřízené v oblasti školství, zdravotnictví, kultury hospodaří s finančními prostředky tak, jak jim stanoví zřizovatel, výdaje hradí z poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu a příjmy odvádějí do státního rozpočtu
 3. státní příspěvkové organizace – jsou zřízené příslušným státním orgánem a plní úkoly v oblasti kultury. Příjmy z vlastní činnosti, dary a příspěvky od sponzorů ale potřebují výpomoc ze státního rozpočtu = nejsou zcela samostatní

Comments are closed.