Obchodní banky

0

Obchodní banky jsou podniky

Obchodní banky vznikají jako a.s., úvěrová družstva nebo státní podniky, ke vzniku musí mít licenci, kterou vydává ČNB a minimální základní kapitál 500 000 000
Zákony upravující bankovní činnost:

 • Obchodní zákoník
 • Občanský zákon
 • Směnečný a Šekový zákon aj.

Funkce OB:

1) Vkladová (depozitní funkce)
– depozitum = peníze na účtě
– banka přijímá peníze na různé typy účtů od klientů

2) Úvěrová funkce
– úvěr = poskytnutí peněz bankou klientovi za urč.úrokovou sazbu s tím, že klient peníze po určité době splatí a zaplatí bance úroky
– úroková sazba = cena úvěru v %
– úrok = odměna za poskytnutí úvěru v Kč

3) Zprostředkovatelská funkce
– banky zprostředkovávají platby klientům, kteří mají u OB otevřeny neterminované účty

Zásady OB:

 1. Zásada ziskovosti
  = výnosy > náklady
  – největším výnosem pro OB jsou přijaté úroky z poskytnutých úvěrů + další poplatky
  – největším nákladem pro OB jsou vyplácené úroky z přijatých vkladů + další
 2. Zásada bankovní likvidity
  – co je likvidita? Likvidita je schopnost dostát krátkodobých závazků
  – banka používá rezervy platebních prostředků
  – rezervy OB:
   1. hotovostní platební prostředky a neterminované účty (příp.u jiných OB)
   2. dobře likvidní majetek (cenné papíry, pozemky, budovy)
   3. úvěry od ČNB (příp.u jiných OB)
 1. Zásada bankovní jistoty
  = vkladatel musí mít pocit, že jsou jeho prostředky chráněny proti rizikům
  – rizika:
   • Úvěrové riziko = banka nemusí splatit peníze
   • Inflační riziko = znevýhodnění vkladu
   • Ekonomickopolitické riziko
 1. Ostatní zásady
  – např. Zásada bankovního tajemství = banka nesmí podávat informace o klientovi bez jeho souhlasu

Rozdělení OB:

a) Univerzální = mohou poskytovat veškeré služby na území ČR

b) Specializované

   • specializované banky mohou poskytovat např. jen vybrané služby dle bankovní licence (např. hypoteční banka)
   • nebo mohou jiné specializované banky poskytovat služby jen na určitém území
   • jiné specializované banky mohou poskytovat služby jen pro určité klienty

Služby OB = vkladové, úvěrové, služby se směnkami, směnárenská činnost, nákup a prodej cestovních šeků, poskytování bankovních záruk, poskytování bankovních a dalších informací o zahraničních a tuzemských firmách

VKLADOVÉ SLUŽBY

1) Netermínované vklady

a) Běžné účty

b) Osobní konta

c) Sporožiro

d) Netermínované vkladní knížky

2) Termínované vklady

a) Termínované bankovní účty = úročeny vyšší úrokovou sazbou a jsou termínovány buď na dobu určitou anebo výpovědní lhůtou

b) Prodej cenných papírů (obligace, vkladové certifikáty a vkladové listy)

c) Vkladní knížky

d) Zvláštní druhy spoření (stavební sp.a sp.na vzdělání)

1) NETERMÍNOVANÉ VKLADY

BĚŽNÝ ÚČET

 • vznik: na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení BÚ (počáteční vklad a podpisový vzor)
 • úročení BÚ:
  • jednoduché úročení
  • složené úročení

 

 • používání běžného účtu:
  •  manipulace peněz v hotovosti

a) vklad na BÚ

          • v bance pomocí vkladového lístku
          • pomocí bankomatů
          • pomocí poštovní složenky
          • pomocí nočních trezorů v bance

b) výběr z BÚ

          • v bance pomocí výběrního lístku
          • pomocí bankomatů
          • pomocí šeku
  • manipulace bezhotovostními penězy
       •  převody peněz na účtech jsou na základě příkazů k zúčtování
       •  formy:
        • Elektronicky
        • Písemně
        • Telefonicky
       • pomocí příkazů k zúčtování, platební karty, šeků k zúčtování

ŠEKY
Majitel BÚ může požádat o vydání šekové knížky
Šek je typ krátkodobého cenného papíru, který slouží k placení
Šekový a Směnečný zákon
Šek definice  = výstavce šeku dává příkaz šekovníkovi, aby zaplatil osobě uvedné v šeku nebo doručiteli příslušnou šekovou částku
Šekovník = ten, kdo proplácí šek (většinou banka)
Výstavce = majitel BÚ nebo banka
Typy šeku:

 • vlastní (soukromé)
  • výstavce je majitel BÚ
 • bankovní
  • výstavce je banka

Splatnost šeku: při předložení, v ČR do 8mi dnů od vystavení se musí nechat proplatit jinak propadne (v Evropě je splatnost 20 dnů a z jiného kontinentu je splatnost 70 dnů)
Převoditelnost šeku: tzv.indosamentem neboli rubopisem
a) blankoindosament neboli nevyplněný rubopis
b) indosament neboli vyplněný rubopis
Šekové rukojemství: třetí osoba ručí za zaplacení šeku podpisem na líci šeku

PLATEBNÍ KARTY (bankovní karty)
Bankovní karty jsou standartizovány podle platných mezinárodních norem
Druhy bankovních karet:

 • debetní karty (platební) = debetní karty jsou vydávány k BÚ, při placení je částka přesunuta na účet prodávajícího z účtu kupujícího
 • kreditní karty (úvěrové) = slouží k čerpání z úvěru

Využití:

 • k placení za zboží a služby
 • při výběru hotovosti z bankomatů
 • slouží i k ukládání peněz na účet
 • ke zjištění finančního zůstatku
 • ke splacení úvěru

Zabezpečení karet funguje na principu:

a)      magnetický proužek

b)      čip

c)      optické, laserové

d)     PIN – osobní číslo majitele karty (slouží k manipulaci peněz na účtě)

OSOBNÍ KONTA (podobný BÚ)
INKASA (podobný BÚ)
NETERMÍNOVANÉ VKLADNÍ KNÍŽKY

Vkladní knížky

 • potvrzení banky o vkladu klienta (terminované / neterminované)
 • můžou být zjištěny heslem a jsou na majitele
 • vinkulace vkladní knížky = omezení manipulace s penězy, může být ze strany klienta (např. heslem) nebo ze strany banky (např. ztráta)

2) TERMÍNOVANÉ VKLADY

TERMÍNOVANÉ BÚ
Slouží k ukládání dlouhodobých peněz
Mají vyšší úrokovou sazbu než na BÚ
Jsou termínovány:

a) na dobu určitou

b) s výpovědní lhůtou

 • jsou uloženy na dobu neurčitou, pokud je chci vybrat, musím to bance předem oznámit
 • jsou úrokovány vyšší úrokovou sazbou než BÚ
 • banky přijímají termínované účty na základě smlouvy o termínovaném vkladu
 • při předčasném výběru požaduje banka náhradu:
  a) procentem z vybírané částky
  b) pevnou částkou

PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ (obligace, vkladové certifikáty, vkladové listy):

PRODEJ OBLIGACÍ
Obligace jsou dlouhobé cenné papíry
Doba splatnosti je 5 a více let, je úročena vyšší úroková sazba a obligace je obchodovatelná = majitel ji může prodat před dobou splatnosti na trhu s cennými papíry za tržní cenu

VKLADOVÉ CERTIFIKÁTY

Vkladové certifikáty jsou  krátkodobé cenné papíry (tyto listy představují potvrzení banky o přijetí jednorázového vkladu)
Doba splatnosti většinou do 1 roku s pevnou úrokovou sazbou
Doba splatnosti 1-3 roky jsou úročeny progresivní (zrychlenou) úrokovou sazbou

DEVIZOVÉ ÚČTY
Soustřeďují vklady v zahraničních měnách, jsou vedeny pro FO i PO
a) běžné devizové účty – jsou netermínované účty, založené na základě smlouvy o zřízení a vedení běžného devizového účtu
b) termínované devizové účty – vzniknou na základě písemné smlouvy, obvykle je podmínkou zřízení běžného devizového účtu, vyšší úrokové sazby, které ovlivňuje výše vkladu, doba splatnosti, druh měny

EUROŠEKY
Majitel běžného devizového nebo korunového účtu může banku požádat o vydání eurošeku a záruční karty, podmínkou je určitý minimální zůstatek na účtě
Vydání eurošeků uzavírá banka s klienty písemnou smlouvou
Využití při cestách do zahraničí (bezpečnější)
Lze jimi platit a vybírat hotovost v zahraničí
Použití eurošeků je omezeno jen na státy Evropy a středomoří (členy eurošekového společenství)

VKLADNÍ KNÍŽKY (viz. netermínované)

ZVLÁŠTNÍ DRUHY SPOŘENÍ:

STAVENÍ SPOŘENÍ
Stavební spoření poskytují speializované stavební spořitelny
Dlouhodobé vklady na 6 let
Výhody:

 • vyšší úroková sazba (na BÚ 0,01% zde 2,00%)
 • státní příspěvek z ročního vkladu max. 2000 (zdanění od roku 2011 50%)
 • čerpání úvěru na bydlení (oprava, údržba, stavba,…)
 • možnost meziúvěru

SPOŘENÍ NA VZDĚLÁNÍ
Spoření na vzdělání je pro klienty 10-26 let
Doba spoření min.4 roky
Při přijetí na VŠ se připisuje jednorázová peněžní prémie

Comments are closed.