Majetek podniku

0

Majetek podniku je  souhrn všech majetkových hodnot, které jsou ocenitelné penězy, jsou majetkem podnikatele a slouží podnikání

Členění majetku z ČASOVÉHO HLEDISKA:

 1. Krátkodobý – doba použitelnosti je kratší než jeden rok
 2. Dlouhodobý – doba použitelnosti je delší než jeden rok

Členění majetku dle BILANCE (rozvahy):

Aktiva                MAJETEK Pasiva      ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU
DLOUHODOBÝ VLASTNÍ ZDROJE
­   dlouhodobý hmotný majetek ­   základní kapitál
­   dlouhodobý nehmotný majetek ­   zisk
­   dlouhodobý finanční majetek CIZÍ ZDROJE
OBĚŽNÝ ­   úvěry
­   zásoby ­   závazky (vůči dodavatelům, zaměstnancům, úřadům apod.)
­   pohledávky
­   peněžní forma

– veškerý majetek musí být kryt zdroji financování

– bilance = rozvaha

– rozvaha je soupis majetku a zdrojů financování, na aktivech rozvahy najdeme majetek podle složení a na pasivech rozvahy najdeme majetek podle zdrojů financování

DLOUHODOBÝ MAJETEK

 1. dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
  • budovy, stavby a pozemky (nemovitosti) a jednotlivé movité věci se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok
  • dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje
 • dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
  • ocenitelná práva (licence, firemní značka, software, …) se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok
  • dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje
 • finanční majetek
  • akcie, umělecká díla, drahé kovy, vstupní cena není stanovena a doba použitelnosti delší než 1 rok
  • finanční majetek se neodepisuje

ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DM:

 • koupě
 • vlastní výroba
 • darování
 • převodem z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky
 • novým zjištěním
 • finanční leasing

Výhody a nevýhody finančního leasingu:

 • výhody finančního leasingu: firma si může koupit dlouhodobý majetek, i když nemá dostatečné finance, ale ví, že investice si bude sama na sebe vydělávat
 • nevýhody finančního leasingu: firma je ve finančních potížích přestane splácet, leasingová společnost si vezme DM zpět a již uhrazené splátky propadají, při zničení hradí náhradu škody pojišťovna leasingové společnosti, zbytek nájemci

OCEŇOVÁNÍ DM

– podnikatel musí mít přehled o hodnotě svého majetku, proto oceňuje majetek vstupní cenou

– majetek oceňuje firma vstupní cenou, která se liší podle zp.pořízení:

1) POŘIZOVACÍ CENA (při nákupu DM)

Pořizovací cena = cena pořízení (CP) + náklady související s pořízením (ON)

Cena pořízení počítače ……. 37.000 ,-

Taxi doprava ………………….. 2.000 ,-

Instalace ………………………….2.500 ,-

Vstupní cena (VC) = PC             = 37.000 + 4.500 = 41.500 ,-

Cena pořízení (CP) = jmenovitá hodnota, cena nákupu
Ostatní náklady (ON) = doprava, instalace, montáž apod.
vstupní cena se tvoří pořizovací cenou při DHM

2) CENA VE VLASTNÍCH NÁKLADECH
-vyrobí–li si podnik majetek sám, je to součet veškerých nákladů (materiál, energie, mzdy, atd. …)

3) REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA
– reprodukční cenu používáme nemá-li firma doklad o hodnotě majetku (při darování anebo je-li majetek starší 5ti let při převodu z  osobního vlastnictví)
– reprodukční cena je stanovena odhadcem

OPOTŘEBOVÁNÍ DM

Dlouhodobý majetek se nespotřebovává naráz, ale postupně se opotřebovává (jeho hodnota se přenáší do nákladů firmy postupně)

 1. Fyzické  – vlivem fyzikálních, chemických, … jevů
 2. Morální – zastarání DM v důsledku demodace (vyjde z módy) nebo technického zastarání (vytvořen technicky dokonalejší porovnatelný výrobek)

ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

– Odpis = finanční vyjádření opotřebení majetku

– účetní (dle zákona o účetnictví – firma volí sama)

– daňové ( dle zákona o dani z příjmu, výpočet je buď lineární nebo degresivní)

– Provádí se za kalendářní případně za hospodářský rok

– Zákon o dani z přijmu rozděluje DM do 6ti odpisových skupin podle doby odepisování

 • LINEÁRNÍ ODPISOVÁNÍ (ROVNOMĚRNÉ)

1) Podnikatel určí vstupní cenu ( > 40.000,-)

2) Určí odpisovou skupinu

3) Počet odepiovaných let

4) Zjistí odpisovou sazbu pro 1 rok a pro další roky

lineární odpis


 • DEGRESIVNÍ ODEPISOVÁNÍ (ZRYCHLENÉ)

1) VC ( > 40.000,-)

2) Odpisová skupina

3) Počet let odepisování

4) Koeficient pro 1. rok a další roky odepiování

Odpis pro první rok

zrychlený odpis první rok

Odpis pro další roky

zrychlený odpis druhý rok

Funkce odpisů:

 • Odpis je zdrojem pro majetek, je nákladem, má funkci zdrojovou
 • Funkce z pohledu podniku:
  • Nákladová
  • Zdrojová
 • Funkce z pohledu státu:
  • Fiskální (pro podnikatele je nejlepší, když jeho odpisy jsou větší a pro stát, když jsou menší a budou se odepisovat déle)
  •  Rozvojová

OBĚŽNÝ MAJETEK

– Obíhá a rychle mění svoji formu

ČLENĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU

 1. Zásoby
  1. materiál
   1. zákl.suroviny (zcela přechází do výrobku a tvoří jeho podstatu)
   2. pomocné materiály (barvy, maziva, …)
   3. obaly (plechovky, přepravky, palety, …)
   4. pohonné hmoty (benzin, nafta, …)
   5. čistící prostředky, ochranné pomůcky, náhradní díly
   6. dlouhodob.drobný majetek
  2. nedokončená výroba = stupeň technologického procesu, rozpracovaný   neprodejný výrobek
  3. polotovar = rozpracovaný prodejný výrobek např. deska dřeva
  4. výrobek = dokončená výroba připravená k prodeji, produkt lidské práce
  5. zboží = vše co je určeno k dalšímu prodeji, výrobek určený ke směně
  6. zvířata
 • Peněžní prostředky
  • hotovost (v pokladně)
  • bezhotovostní
   • bankovní účty (depozitní forma)
   • ceniny (stravenky, kolky, poukázky – skladují se v pokladně podnikatele)
   • krátkodobé cenné papíry (směnky, depozitní certifikáty, šeky)
 • Pohledávky – peníze, které firmě dluží odběratelé

POŘÍZENÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU

 1. Nákup
 2. Vlastní výroba
 3. Darování

OCEŇOVÁNÍ OM

 1. Pořizovací cena ( cena zboží + doprava, příp. skladování)
 2. Cena ve vlastních nákladech
 3. Reprodukční cena

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB STEJNÉHO DRUHU PŘI VYSKLADŇOVÁNÍ

a) Aritmetický průměr

b) Metoda FIFO = první do skladu, první ze skladu

c) Metoda FILO = první do skladu, poslední ze skladu

Comments are closed.