Hospodaření podniku

0

DEFINICE A VÝPOČTY CEN

CENA

Cena definice = peněžní vyjádření nějaké hodnoty
Funkcí ceny je směnný poměr, ve kterém se cokoli směňuje
Metody stanovení ceny:

 • Výše ceny je v tržní ekonomice určena trhem (tedy nabídkou a poptávkou), v ČR tržní systém reguluje stát
 1. Nákladově orientovaná cena, vychází z nákladů a zisků podniku neboli z přidané hodnoty, příp. DPH
 2. Stanovení ceny podle konkurence
  1. Cena vyšší než konkurence

Např. značkové zboží (klasa, avon, adidas, …)

  1. Cena stejná jako konkurence

a) Např. různé prodejny jednoho podniku anebo různé podniky

b) Stanoveny státem (cigarety, denní tisk, …)

c) U zboží se stejnou reklamou (auto + cena, dobrá máma + cena)

  1. Cena nižší než konkurence
 1. Stanovení ceny podle vnímání zákazníka

a) Cena končící číslicí 9

b) Cenové řady (např.vše za 39,-)

c) Systém srážek a slev z ceny

        • množstevní slevy (např. skupinová jízdenka, sleva v kenvelu – nakoupím za  2000,- ale zaplatím 1000 ,- , 3+1 zdarma)
        • sezónní slevy (vyprodávání zboží)
        • zaváděcí slevy (aby si lidé na zboží zvykli)
        • skonto (slevy z ceny při platbě v hotovosti)
        • slevy pro dlouhodobé smluvní odběratele (např.zákaznická karta v kenvelu)
        • funkční srážky pro distributory (velkoobchody přebírají některé funkce výrobce, např.propagace zboží)

Rozdělění cen:

1)      tuzemská – stanovená v Kč, je cena za kterou se nakupují zboží a služby na našem území

2)      zahraniční – stanovená v cizí měně, je cena za kterou se nakupuje v zahraničí

3)      dovozová = zahraniční cena ∙kurz + (clo) + (spotřební daň) + DPH

URČENÍ CENY PRO SPOTŘEBITELE

A)  neplátci DPH

výrobce:

 • náklady = 150 ,-
 • zisk    =    250 ,-
 • cena   =    400 ,-

velkoobchod:

 • náklady = 400 ,-
 • zisk    =    600 ,-
 • cena   =   1000 ,-

maloobchod:

 • náklady = 1000,-
 • zisk    =    1000 ,-
 • cena   =    2000 ,-

spotřebitel:

 • cena   =    2000 ,-

B)   plátci DPH
Pozn. : zaplacené DPH stát vrátí plátci DPH, vybrané DPH od kupujícího se odveze státu, veškeré DPH zaplatí spotřebitel

výrobce:

 • náklady  = 150,-
 • zisk        = 250,-
 • cena bez DPH = 400 ,-
 • DPH 20%      =     80 ,-
 • cena s DPH   =    480 ,-

velkoobchod:

 • náklady = 400 ,- (koupě) + 300 ,- (ON) = 700 ,-
 • zisk          =         600,-
 • cena bez DPH = 1300,-
 • DPH 20 %       = 260 ,-
 • cena s DPH     =1560 ,-

maloobchod:

 • náklady = 1300 ,- + 500 ,- = 1800 ,-
 • zisk          =        1000,-
 • cena bez DPH = 2800,-
 • DPH 20%        =  560,-
 • cena s DPH     = 3360,-

NÁKLADY

Náklady = peněžní vyjádření spotřeby, prostředků, služeb a práce na vytvářené výkony podniků
Členění nákladů:

a) podle organizačních středisek

 • sledování nákladů v jednotlivých provozovnách jednoho podniku

b) podle druhů

 • materiálové náklady (zákl.suroviny, pomoc. materiály, obaly, pohonné hmoty, nářadí,…)
 • nemateriálové náklady ( odpisy, poplatky, hotové výrobky, …)
 • mzdové náklady (HM + doplatek SP a ZP (SHM))
 • finanční náklady (finanční náklady jsou např. pojištění, úroky z úvěrů, smluvní pokuty a penále, nákup DFM jako akcie, pozemky, budovy)

c) podle účelu

 • přímé náklady (dají se vypočítat přesně na jeden výkon, určují se na kalkulační jednici, příkladem je úkolová mzda a materiálové náklady)
 • nepřímé náklady (neboli režijní, nedají se určit přímo na jeden výkon, musí se vypočítat určitými metodami, např. určitým procentem z přímých nákladů, př.: ostatní náklady, které se přímo na výrobě nepodílely – kancelářské vybavení, mzdy pomocných pracovníků, technicko hospodářských pracovníků, cestovné, telefony, odpisy DM atd.)

d) rozdělení účetní

 • provozní náklady (provozní náklady jsou např. spotřeba materiálu, odpisy, spotřeba elektriky, osvětlení ,…)
 • finanční náklady (úroky z úvěru, kurzové ztráty, …)
 • mimořádné náklady (krádeže, loupeže, živelné pohromy, škody, …)

e) rozdělení podle vztahu ke změně objemu výroby

 • náklady fixní (neměnné) – při změně objemu výroby (poskytování služeb nebo prodávání zboží) se fixní náklady nemění (např.nájemné, pojištění, spotřeba elektřiny na osvětlení, odvoz odpadu, paušální platby, odpisy, mzda ochranky nebo vrátného, uklízečky, managerů, úroky z úvěru, …) pozn. Když budu zvyšovat objem výroby, fixní náklady na jeden kus se snižují
 • náklady variabilní (proměnné) – mění se s objemem výroby, při zvyšování objemu se náklady zvyšují / při snižování objemu se náklady snižují

1. proporcionální náklady (mění se jako objem výroby, př.spotřeba zboží nebo materiálu, úkolová mzda)

2. degresivní náklady (při růstu objemu výroby rostou, ale pomaleji. Výroba je vyšší než náklady, př.taxi služba)

3. progresivní náklady (při růstu objemu rostou, ale rychleji než objem výroby, př.npřesčasové hodiny, příplatky)

 • náklady celkové – celkové náklady jsou náklady fixní + variabilní, podnikatel zjišťuje náklady celkové proto, aby na konci roku uměl vypočítat hospodářský výsledek (zisk), náklady celkové se počítají vždy při změně výroby znovu
 • náklady průměrné – podnikatel je zjišťuje, aby mohl vytvořit cenu na jednotku

VÝNOSY

Výnosy = oceněné výkony podniku (výrobky, zboží a služby)
Hlavním výnosem pro obchodní podnik je tržba za prodej (zboží, služeb, výrobků, …)
Celkové výnosy CV = tržby + ost.výnosy (Kč)
Členění výnosů:

a) podle organizačních jednotek
– výnosy se zjišťují v jednotlivých např.prodejnách jednoho podniku

b) podle druhů
– rozdělení podle urč.druhů zboží, výrobků a služeb

c) podle účetnictví (účetní členění)

 • tržby za vlastní výkony
  • prodej zboží (obchodní podnik)
  • prodej výrobků (výrobní podnik)
  • prodej služeb (podnik poskytující služby)
 • změna stavu zásob
 • aktivace vnitropodnikových zásob
  • cena majetku vytvořeného vlastní činností, který zůstává v používání podniku
 • jiné provozní výnosy
  • např.z odprodeje nepotřebného DM, zásob, přijaté penále apod.
 • účtování rezerv (zákonných i ostatních)
 • finanční výnosy
  • přijaté úroky z vkladů u bank, nebo prodej cenných papírů, kurzové zisky
 • mimořádné výnosy
  • přijaté náhrady od pojišťovny

KRITICKÝ BOD

Kritický bod = bod, od kterého začíná být firma zisková
Porovnání celkových výnosů a celkových nákladů

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek podniku se zjišťuje na konci účetního období

a) podnikatelé zapsaní v OR (vedou účetnictví) zjišťují HV jako rozdíl mezi V a N (HV = V – N)

b) podnikatelé nezapsaní v OR (vedou daňovou evidenci) zjišťují HV jako rozdíl mezi příjmy a výdaji (HV = P – V)

Podnikatel se snaží o dosažení co největších výnosů / příjmů
Možnosti zvyšování zisku:

1) zvýšením výnosů
– zvýšením výkon podniku
– zvýšením ocenění výkonu

2) snížením nákladů
– šetřením energií
– nákupem od levnějších dodavatelů
– nákupem nových technologií
– snížením mzdových nákladů (přesčasové hodiny)

 

Comments are closed.