Finanční trhy

0
 • Peníze mají různou funkci i podobu, je to specifické zboží, které má svůj specifický trh – finanční trh (největší trh)
 • Finanční trh je založený na nabídce relativně volných peněz a poptávce po penězích, střetem této N a P se také vytváří cena peněz

STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

 • Nabídka = určité množství peněžních prostředků, které je někdo ochoten prodat za určitou úrokovou sazbu
 • Poptávka = určité množství peněžních prostředků, které je někdo ochoten koupit (využít)  za určitou úrokovou sazbu

ROZDĚLENÍ FINANČNÍHO TRHU

 • Peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěry
 • Kapitálový trh – dlouhodobé vklady, úvěry a zdroje financování
 • Trh drahých kovů
 • Devizový trh

PENĚŽNÍ TRH

 • Zajišťuje umisťování krátkodobých fin. zdrojů. Jsou to půjčky na mezibankovním trhu a půjčky mezi bankami a klienty se splatností do 1 roku
 • Na peněžním trhu se obchoduje s vklady a úvěry a krátkodobými cennými papíry
 • Nástroje peněžního trhu – vklady a úvěry:
  • Netermínované vklady
  • Krátkodobé termínované vklady
  • Krátkodobé úvěry
 • Nástroje peněžního trhu – krátkodobé cenné papíry:
  • Depozitní certifikát
  • Směnky
  • Pokladniční poukázky
  • Bankovní akcepty = akceptovaná směnka bankou

1. DEPOZITNÍ CERTIFIKÁTY (vkladové certifikáty, vkladové listy)

 • Depozitní certifikát je potvrzení o jednorázovém vkladu
 • Depozitní certifikát vystavuje banka (dlužník) a potvrzuje jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klienta (věřitele)
 • Různá doba splatnosti (1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, rok)
 • Certifikát může být na jméno nebo na doručitele

2. SMĚNKY

 • Směnka je převoditelný krátkodobý cenný papír, který představuje bezpodmínečný písemný dlužnický závazek
 • Druhy směnek:

a) Směnka vlastní
= představuje příslib výstavce směnky zaplatit osobě v řadu uvedené přesně stanovenou částku na přesně stanoveném místě a v přesně stanovené době („Zaplatím!“)

b) Směnka cizí
= je příkaz výstavce třetí osobě tzv. směnečníkovi, aby zaplatil osobě v řadu uvedené přesně stanovenou částku na přesně stanoveném místě a v přesně stanovené době („Zaplaťte!“)

 • Rozdělení směnek:

a) Směnky obchodní – vystavují se oproti dodávce zboží

b) Směnky finanční – vystavují se proti půjčce peněz

 • Splatnost směnek

a) Vistasměnky = na viděnou neboli při předložení, výstavce má např. 2 dny na to, aby směnku proplatil

b) Lhůtní / Časové vistasměnky = určitou dobu po viděné, proplácí se určitou dobu po viděné (napsáno na směnce)

c) Fixní směnky = splatné určitý den, proplácí se v přesně stanovený den (napsaný na směnce)

d) Datosměnky = určitá doba po vystavení

 • Základní směnečné úkony
  • Akceptace směnek = podpis směnečníka na líci, kterým se zavazuje směnku proplatit
  • Aval = směnečný ručitel, za zaplacení směnky se zajišťuje 3.osoba svým podpisem na líci směnky
  • Indosament  – nevyplněný blankoindosament (chybí jméno)
   – vyplněný indosament
  • Prolongace = posunutí doby splatnosti směnky po dohodě obou stran
  • Domicil = místo proplacení směnky (většinou banka)
  • Protest = v případě, když dlužník odmítne směnku přijmout, řeší se soudně nebo notářsky
  • Regres = postih pro neproplacení směnky, dlužník musí zaplatit úroky a soudní výlohy
  • Eskont = odkup směnky bankou před dobou splatnosti
  • Reeskont = odkup již odkoupených směnek (ČNB odkupuje od OB)

3. POKLADNIČNÍ POUKÁZKY

 • Mají podobu státních pokladničních poukázek a jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky
 • Emitují je státní instituce (ministerstvo financí, ČNB apod.)
 • Jsou prodávány formou aukce, je to velmi jistý cenný papír, téměř bez rizika

4. BANKOVNÍ AKCEPTY

 • Jsou specifickou formou spojení akceptačního úvěru a směnky cizí
 • Akceptovaná směnka bankou
 • Jen pro nejlepší klienty

KAPITÁLOVÝ TRH

 • Zabývá se umisťováním dlouhodobého majetku nad 1 rok
 • Nástroje kapitálového trhu:
  • Střednědobé a dlouhodobé termínované vklady
  • Střednědobé a dlouhodobé úvěry
  • Deriváty cenných papírů
  • Emise cenných papírů kapitálového trhu:
    1. Akcie – dlouhodobý majetkový cenný papír, vydává a.s.
    2. Podílové listy – majetkový cenný papír, vydávají podílové fondy
    3. Obligace – úvěrový cenný papír (dluhopis)
    4. Hypoteční zástavní listy – úvěrový cenný papír (dluhopis)

BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

 • Burza je zvláštní forma trhu s následujícími znaky:
  • Obchoduje se se vzájemně zastupitelným zbožím, které se na burze fyzicky nenachází
  • Burzovní obchody se konají pravidelně na určitém místě a v určitou dobu
  • Při obchodování jsou stanovena přesná pravidla
  • Obchodu na burze se může zúčastnit pouze vymezený okruh osob
 • Druhy burz:
  1. Všeobecné – burza, kde se obchoduje s více druhy zboží
  2. Specializované – obchoduje se pouze s určitým druhem:
  • Zbožové (komoditní) – burzy s kávou, masem, ropou apod.
  • Devizové – obchody s devizami dle pohybu kurzů nár.měn
  • Cenných papírů – obchody pouze s cennými papíry kapitálového trhu (dlouhodobými): akcie, obligace, podílové listy, cizí měny

Comments are closed.