Dodací podmínky a platební podmínky v zahraničním obchodě

0

Dodací podmínky:

– mezinárodní pravidla vydané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži INCOTERMS určují 13 různých dodacích podmínek, které řeší:

a) přechod rizik z prodávajícího na kupujícího např. riziko poškození, zničení nebo ztráty zboží během dopravy

b) přechod nákladů z prodávajícího na kupujícího např. náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, překládku

c) místo přechodu rizik a nákladů z prodávajícího na kupujícího

Konkrétní dodací podmínky (13):

1. EXW- prodávající musí dát k dispozici (umožnit) kupujícímu odběr zboží ve svém závodě, od okamžiku naložení nese všechny rizika a náklady kupující

2. FAS – vyplaceně k boku lodi, kupující určuje loď a nese veškerá rizika na náklady od okamžiku boku lodi

3. DDP- prodávající nese rizika i náklady až do závodu kupujícího

4. DEQ – s dodáním na nábřeží na místě určení, náklady hradí prodávající

Platební podmínky:

Skutečnosti určující platební podmínky (jak se bude platit) jsou:

1. mezinárodní situace

   • při politické, ekonomické a měnové stabilitě se používají jednoduší a výhodnější platební podmínky než v období krize

2. druh zboží

   • např. investiční celky, záloha, část při předání, část po dodání

3. stav na trhu

   • při nedostatečné nabídce výhody pro prodávajícího
   • při přebytečné nabídce výhody pro kupujícího

4. vztahy partnerů

5. předpisy státních orgánů

Obsah platebních podmínek:

1. subjekty placení – dlužník, věřitel, ručitel (banka)

2. místo placení

3. měna

4. doba splatnosti – předem (akontace), při dodání / po dodání

5. způsob placení = platební nástroje

Typy platebních nástrojů:

A) nedokumentární platební nástroje

1. hladký plat = jednoduchý a levný způsob

a) platba v hotovosti

     • používá se u malých částek např. na výstavách a aukcích
     • většinou nevýhodné z hlediska kurzových rozdílů (valuty, devizi)
     • nutno vyloučit přijetí padělků

b) příkaz k zúčtování

2. směnka

 • krátkodobý cenný papír, který představuje bezpodmínečný písemný dlužnický závazek

3. šek

 • výstavce šeku dává příkaz šekovníkovi, aby zaplatil osobě uvedené v šeku nebo doručiteli příslušnou šekovou částku

B) dokumentární platební nástroje
– náročnější a složitější způsob platby, ale představuje větší jistotu zaplacení

– většinou se používá mezi partnery, kteří se neznají

– zaplacení je spojeno s předkladem sjednaných dokladů

– jedná se zejména o tyto doklady:

 • faktura
 • balicí list
 • přepravní doklady
  • CMR (mezinárodní nákladní list pro silniční dopravu)
  • CIM (mezinárodní železniční nákladní list)
  • Letecký nákladní list
  • Konosament (nákladní list pro námořní dopravu)
  • Poštovní podací lístek nebo průvodka (pri kusovém dopravování)
  • osvědčení o původu zboží (potvrzení o tom, že zboží podle určitých pravidel bylo v dané zemi vyrobeno, vytěženo nebo vypěstováno
   • EUR 1 (předkládáme při vývozech do EU, ESVO a používají se preferenční cla)
   • Certifikát FORM A (při vývozech do USA, Kanady, Japonska, Austrálie a na Nový Zéland)
   • Všeobecný formulář (certifikát o původu do ostatních zemí)

– Někdy stačí čestné prohlášení vývozce na faktuře do 250 tisíc Kč

 • osvědčení o jakosti zboží (vydávají je např. státní zkušebny)
 • veterinární a zdravotní osvědčení
 • doklad o pojištění (pojištění uzavírá s pojišťovnou vývozce)
 • deklarace (písemné celní prohlášení, kterým deklarant žádá celní orgány o propuštění zboží do zemí mimo EU, deklarant = FO nebo PO, který o toto žádá, zboží může být propuštěno do volného oběhu k prodeji nebo např.do celního skladu)

Nástroje dokumentárních plateb:

 1. dokumentární inkaso (na žádost vývozce)
 2. dokumentární akreditiv (závazek banky)¨

Postup při placení akreditivem:

1) uzavření KUPNÍ SMLOUVY mezi dodavatelem a odběratelem, kde je platební podmínka dokumentární akreditiv

2) OTEVŘENÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU = vystavení, odběratel požádá svoji banku o otevření akreditivu, banka odběratele otevře dok.akreditiv a oznámí to bance dodavatele

a) Akreditiv nepotvrzený – banka dodavatele oznámí otevření d.a. dodavateli

b) Akreditiv potvrzený – banka dodavatele potvrdí d.a. a oznámí potvrzení d.a. dodavateli (nejlepší platební prostředek pro dodavatele + hotovost)

3) ČERPÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU = dodavatel odešle zboží odběrateli a dokumenty související s prodejem zboží (balicí list, nákladní list, doklady o pojištění, fakturu, …) předá své bance, ta dokumenty zkontroluje a:

a) U nepotvrzeného akreditivu pošle dokumenty bance odběratele a požádá o proplacení d.a., banka odběratele dokumenty zkontroluje a z účtu odběratele proplatí akreditovanou částku bance dodavatele a oznámí proplacení akreditivu odběrateli, banka dodavatele připíše akreditovanou částku na účet dodavatele a oznámí mu to

b) U potvrzeného akreditivu banka dodavatele okamžitě proplatí akreditovanou částku na účet dodavatele, dokumenty pošle bance odběratele a obě banky toto oznámí svým klientům

Comments are closed.