Organizování

0
 • Jedna z manažerských funkcí – nejstarší
 • Organizace
  • Instituce
  • Činnost
  • Uspořádání prvků – organizační struktura (výsledkem organizování)
 • Logické (na rozdíl od plánování)

Základní prvky organizování

 • Specializace
 • Koordinace
 • Dělba práce
 • Vytváření (ohraničení) útvarů
 • Rozpětí útvarů
 • Dělba pravomocí -> delegování

Organizování

 • Úzce s ním souvisí vytvoření vnitřní struktury firmy a managementem
 • Struktura vyplývá ze dvou základních faktorů:
  • Dělba práce
  • Tělesná a duševní kapacita člověka (je omezená)

Definice organizování

 • 1) cílevědomá, soustavná činnost, jejímž cílem je uspořádání prvků, koordinace a aktivita -> výsledkem je vytvoření organizačních struktur
 • 2) funkce managementu, pomocí které se vymezují a zajišťují činnosti a vzájemné vztahy lidí a prostředků v podniku pro zajištění určitých záměrů -> smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci

Poslání organizování

 • Vytvořit fungující, hierarchickou a stabilní strukturu (struktura však musí být pružná -> v praxi se dělají časté úpravy)

Vlivy na optimální řízení

 • Co má vliv na tvar a velikost organizační struktury:
  • Druh práce
  • Kvalifikace a schopnosti vedoucího i podřízeného
  • Prostorové umístění vedoucího i podřízeného
  • Informační systém (šuplíky -> SAP)

Organizační struktura

 • Mechanismus sloužící ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace
 • Organizační struktura umožňuje:
  • Efektivní činnost organizace a využití zdrojů
  • Sledování aktivit organizace
  • Přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám členů -> odpovědnost musí odpovídat pravomocem
  • Koordinaci činnosti různých složek organizace a různých oblastí činností

Dělba práce a kooperace

Dělba práce

 • Požadavek zvyšování produktivity práce, snižování nákladů a ceny v průběhu historického vývoje si postupně vyžádal určitou dělbu
 • Na výrobě stejného výrobku se podílí řada pracovníků, kteří jsou specializováni na výrobu jednotlivých součástí, ze kterých se výrobek skládá, jiní na jeho kompletaci, další na kontrolu jeho funkce, ostatní na obstarávání výchozího materiálu, energie či na prodej hotových výrobků

Kooperace

 • Efektivní výroba v určité rozsáhlé jednotce si již nutně vyžaduje určitou koordinaci
 • Důsledkem hluboké dělby práce vzniká také potřeba integrace a syntézy -> úkolem koordinátorů, vedoucích a manažerů

Základní pojmy managementu a organizování

 • Dělba pravomocí – právo rozhodnout a vydávat příkazy
 • Centralizace (např. vojsko, policie) – přenášení pravomocí na vyšší organizační úroveň (učitel -> ředitel)
 • Decentralizace – přenášení pravomocí na nižší stupně, moderní trend -> souvisí s ní delegování
 • Delegování – vedoucí dává svému podřízenému určitou volnost rozhodování

Centralizace

 • Soustředíme činnost do rukou jedné osoby
 • Přenesení pravomocí na vyšší organizační úroveň
 • Výhody
  • Vedoucí pracovník má přehled
  • Přímá vazba, rychlá komunikace
 • Nevýhody
  • Nepřehlednost (při vyšším počtu podřízených)
  • Podřízení nejsou motivováni

Decentraliazce

 • Přenášení pravomocí na nižší složky
 • Výhody
  • Motivace, více volného času
  • Důležitější rozhodování -> vedoucí není přetížen
 • Nevýhody
  • Ztracení kontaktu a přehledu

Comments are closed.