Organizační struktura podniku

0

Organizační struktura firmy vychází z jejích potřeb organizační činnost

 • Jejím výsledkem je návrh struktury organizace
 • Musí respektovat základní vztah mezi řízením (nezávisle proměnná) a org. strukturou (závisle proměnná)
 • Vytváří potřebné předpoklady pro žádoucí průběh řízení

Optimální rozpětí řízení firmy

 • Maximální počet podřízených, které je schopen vedoucí podniku optimálně řídit
 • Počet je ovlivněn několika faktory:
  • Rychlost chápání a spolupráce s lidmi
  • Druh a složitost práce podřízených
  • Prostorové rozmístění vedoucích a podřízených
  • Schopnosti podřízených

Počet podřízených v podniku

 • Podle Američanů
  • Vrcholoví manažeři: 4 – 9
  • Manažeři na nižší úrovni: 9 – 20
 • Podle Britů
  •  Vrcholoví manažeři: 4
  • Manažeři na nižší úrovni: 8 – 12
 • Vrcholoví manažeři mají nižší počet podřízených -> zastávají velký počet funkcí

Rozpětí organizace

 • Úzké vs. široké organizační rozpětí společnosti

Organizace s úzkým rozpětím

 • 2 – 3 podřízení
 • Pod celou strukturou se nachází zaměstnanci

Úzké organizační rozpětí podniku

 • Výhody
  • Těsná kontrola a vedení
  • Rychlá komunikace mezi podřízenými a vedoucími
 • Nevýhody
  • Tendence vedoucích pracovníků angažovat se v práci podřízených
  • Vysoký počet org. úrovní -> komunikační šum
  • Vyšší náklady spojené s vyšším počtem org. úrovní

Organizace se širokým rozpětím

 • Např. univerzita

Široké organizační rozpětí podniku

 • Výhody
  • Vedoucí jsou nuceni delegovat pravomoci
  • Musí být k dispozici jasná taktika
  • Podřízení musí být pečlivě vybráni -> manažeři musí být kvalitní
 • Nevýhody
  • Přetížení vedoucí mají tendence k oddalování rozhodnutí
  • Riziko, že vedoucí ztratí přehled
  • Toto rozpětí vyžaduje mimořádně kvalitní manažery

Typy organizační struktury firmy

 • Funkcionální
 • Divizionální
 • Maticová
 • Projektová

Funkcionální organizační struktura

 • Funkcionální struktura se hodí pro výrobní podniky
 • Pracovníci se sdružují dle podobnosti úkolů, dovedností nebo aktivit
 • Jednotliví nadřízení jsou vybaveni pravomocí a odpovědností pro specializovanou funkci
Funkcionální organizační struktura podniku
 • Výhody funkcionálního uspořádání
  • Odborné příkazy od odborníků
  • Vedoucí se mohou specializovat
 • Nevýhody funkcionálního uspořádání
  • Křížení pravomocí (jednotlivých vazeb
  • Podřízení mohou být přetíženi

Divizionální organizační struktura

 • Např. Telecom
 • Každá divize má pod sebou stejné útvary
 • Divizionální struktura firmy vzniká vydělením relativně samostatných divizí, které jsou rozdělena podle druhu výroby či služby, geografického umístění nebo typu zákazníka
 • Každá divize má svůj vlastní finanční, technický, provozní nebo obchodní úsek
 • Odborné činnosti jsou rozděleny mezi jednotlivé divize -> pružné a operativní jednání divizí
 • Na základě územního rozdělení (např. Praha, Brno, Olomouc) či rozdílného druhu výrobku (např. auto, nákladní auto, motorka)
Divizionální organizační struktura podniku
 • Výhody divizionální struktury
  • Oddělená výroba v jednotlivých divizí
  • Divize se mohou specializovat
 • Nevýhody divizionální struktury
  • Růst počtu oddělení se stejnou orientací
  • Jednotlivé divize mezi sebou soupeří

Divizionální organizační struktura štábní

Štábně-divizionální organizační struktura sestává ze 2 prvků – jednotlivých divizí a štábů, které pod ně spadají.

Divizionální organizační struktura štábní

Maticová organizační struktura firmy

Maticová organizační struktura firmy

 •  V maticové organizační struktuře se po skončení projektu pracovníci vrací na svá stálá místa
 • V týmu není žádná hierarchie -> všichni jsou si rovni
 • Projektů může být i více
 • Spojuje prvky funkcionální a divizionální org. Struktury, z nich vytváří matici
 • Každý pracovník má dva nadřízené -> odborný vedoucí a vedoucí týmu
 • Odborné týmy jsou tvořeny pracovníky několika útvarů -> všichni se podílejí na řešení jednotlivých úkolů

Projektová organizační struktura

 • Projektová organizační struktura má tři úrovně:
  • 1) podnikový manažer – řídí manažery projektů
  • 2) manažeři projektů – každý manažer projektu řídí svůj vlastní tým
  • 3) projektové týmy (jeden zaměstnanec může být ve více týmech)
 • Např. stavební firmy, IT firmy

Formální a neformální organizace

 • Rozlišujeme organizace formální a neformální
 • Formální organizace je dána organizační strukturou

Lidé v organizační struktuře

 • Formální organizace
  • Vyjadřuje organizační schéma, organizační řád a popisy práce
  • Ve formální rovině řeší, kdo bude komu odpovídat a jakým způsobem se bude postupovat při plnění jednotlivých úkolů

Formální organizace

 • Organizační struktura, organizační řád, popisy pracovní funkce
 • Navrhována tak, aby umožnila co nejefektivnější fungování instituce
 • Org. struktura má být:
  • Založena na objektivitě a společném zájmu členů organizace
  • Neutrální
 • Struktura je navrhována vrcholovým vedením a odbornými pracovníky

Neformální organizace

 • Lidé vnášejí do své práce osobní city a potřeby
 • Lidé se stýkají i s pracovníky z jiných org. útvarů
 • Častěji se řídí spíše radami lidí, kterých si váží, než radami svých nadřízených
 • Delegování dává autoritu nižším manažerům
 • Moc manažera využít své autority je dána ochotou podřízených tuto autoritu přijmout (= teorie přijímání autority -> moc ztrácí význam, není-li uznávána podřízenými)

Chování lidí v různých strukturách podniku

Chování lidí ve funkcionální struktuře

 • Dovednosti a zkušenosti jsou orientovány do hloubky
 • Kariéra pracovníků je jednoznačná (dána jednoznačným zaměřením pracovníka)
 • Strategické rozhodování pouze ve vrcholovém vedení
 • Spolupráce pracovníků probíhá v rámci odborné oblasti (nikoli mezi oblastmi)
 • Špatné podmínky pro inovaci
 • Nejasná odpovědnost za pracovní výsledky

Chování lidí v divizionální struktuře

 • Dovednosti a zkušenosti jsou obecné
 • Snadné přizpůsobení nestálém prostředí
 • Strategické rozhodování je částečně převedeno na divizi
 • Koordinace probíhá hlavně mezi útvary divize
 • Jasná odpovědnost za výsledky

Problémy maticového uspořádání společnosti

 • Maticové uspořádání by mělo omezit nevýhody funkcionální a projektové struktury
 • Je posílen rozvoj schopností a dovedností
 • Pracovníci průběžně reagují na požadavky zákazníků
 • Zvyšuje se motivace a zájem pracovníků
 • Zdvojení autority je zdrojem zmatků
 • Vzniká prostor pro mocenský boj
 • Časové ztráty (díky častým schůzím)
 • Nezbytnost výcviku v týmové práci

Metoda OSKAR

 • Metoda využívaná při tvorbě organizační struktury firmy
 • Objectives – cíle (jaký cíl sledujeme při vytvoření)
 • Specialization – specializace
 • Koordination – koordinace (umístění pracovníků)
 • Authority – pravomoc (pracovníků)
 • Responsibility – odpovědnost

Comments are closed.