Finanční řízení

0

Účetnictví a finanční řízení

 • Účetnictví
  • Systematické a pravdivé zaznamenávání hospodářských operací
  • Interní funkce (poskytování informací manažerům a vlastníkům firmy) x externí funkce
  • Lze z něj čerpat základní informace o majetku firmy
 • Finanční analýzy
  • Posuzuje aktivity firmy a plánuje její budoucnost
  • Využívá výsledky v účetnictví -> hlavním zdrojem informací jsou finanční výkazy

Cyklus toku peněz ve výrobním podniku

Finanční řízení

 • Základní oblast řízení firmy
 • Cíl – zabezpečení finanční rovnováhy podniku
 • Operativní x strategické

Finanční výkazy

 • Hlavní účetní výkazy – rozvaha, VZZ, CF
 • Rychlý pohled na firmu v určitém čase
 • Základní funkce – přehledně uspořádat v určitém časovém okamžiku majetek podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy a finančních zdrojů, zjistit VH a poskytnout základ pro zjištění a zhodnocení finanční situace podniku
 • Je statickým pohledem na stav aktiv a pasiv podniku
 • Jde o momentální záznam -> pro získání dynamického pohledu je třeba porovnat a analyzovat rozvahu za více po sobě následujících období
 • A = P

Rozvaha

 • Rychlý pohled na firmu v určitém čase
 • Základní funkce – přehledně uspořádat v určitém časovém okamžiku majetek podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy a finančních zdrojů, zjistit VH a poskytnout základ pro zjištění a zhodnocení finanční situace podniku
 • Je statickým pohledem na stav aktiv a pasiv podniku
 • Jde o momentální záznam -> pro získání dynamického pohledu je třeba porovnat a analyzovat rozvahu za více po sobě následujících období
 • A = P

Aktiva

 • Majetek podniku – stály x oběžný -> podnik jinak hospodaří s majetkem, který je v podniku vázán dlouhodobě a jinak nakládá s majetkem, který se často obnovuje
 • Rozdělení:
  • Stálá – nehmotný, hmotný a finanční majetek
  • Oběžná – zásoby, pohledávky, finanční majetek
  • Ostatní

Pasiva

 • Zdroje financování
 • Vlastní majetek x cizí zdroje
  • Vlastní majetek – kapitál, který do podniku vložili vlastníci
   • Základní jmění, fondy, nerozdělený zisk
   • Cizí zdroje – závazky vztahující se k hospodářským operacím firmy -> dělní se podle lhůty splatnosti
   • Rezervy, závazky, bankovní úvěry, ostatní pasiva

Nedostatky rozvahy

 • Neodráží přesně tržní hodnotu firmy -> odráží pouze její účetní hodnotu

Výkaz zisku s ztrát

 • Vyjadřuje pohyb peněz za určitý čas
 • Zachycuje pohyb výnosů a nákladů
 • Informace z VZZ jsou podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti
 • Rozlišuje tři činnosti podniku:
  • Provozní – výsledek z prodeje zboží, služeb, výrobků, investičního majetku a materiálu a výsledek z prodeje zboží
  • Finanční – financování provozu firmy, finanční investování firmy
  • Mimořádná

Výkaz cash flow

 • Hlavním kritériem rozhodování
 • Poskytuje pravdivý obraz o solventnosti firmy (= schopnost disponovat potřebnou finanční hotovostí a splácet včas své závazky)
 • ÚJ si sama může zvolit model, koncepci a metodu zpracování CF
 • Zpracovává se z rozvaha a výsledovky přímou či nepřímou metodou:
  • Nepřímá metoda
   • Porovnávání rozvah na počátku a konci účetního období
   • Vychází z VU z běžné činnosti před zdaněním
  • Přímá metoda
   • Sledování příjmů a výdajů prostřednictvím bankovních či pokladních dokladů
   • Vycházíme z čistého zisku -> přičteme výdaje a odečteme příjmy, které nevyžadují pohyb peněz

Finanční analýza firmy

 • Odhaluje silné a slabé stránky firmy a jejich příčiny
 • Poskytuje údaje ke kvalifikovanému rozhodování
 • Zavádí se i v malých firmách -> tvrdou konkurencí jsou nuceny hledat prostor pro přežití a rozvoj
 • Základním zdrojem informací jsou finanční výkazy a informace z vnějšího prostředí

Hodnocení finanční situace

 • Využití finančních ukazatelů
 • Zjištěné hodnoty vždy s něčím porovnáváme -> druhy porovnávání:
  • V čase
  • V konkurenčním prostředí
  • Porovnávání s plánem
  • Subjektivní porovnávání na základě zkušeností

Elementární metody finanční analýzy

 • Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů
  • Využití údajů v absolutním vyjádření, využití rozdílu několika údajů z rozvahy
  • Lze také jeden údaj označit jako základ a k němu vyjádřit další údaje v procentech
  • Členění ukazatelů:
   • Trendy – posuzují vývoj rozvahových položek v čase
   • Fondy finančních prostředků – na jejich základě se posuzuje úroveň financování a schopnost podniku vypořádat se se závazky
   • Procentní ukazatele – představují přechod mezi absolutními a poměrovými ukazateli
 • Analýza poměrových ukazatelů
  • Ukazatele se konstruují jako poměr dvou i více údajů z účetních výkazů
  • V čitateli i jmenovateli mohou být rozdíly či součty údajů z účetních výkazů

Ukazatele likvidity

 • Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům
 • Navazují na ukazatele zadluženosti
 • Poměřují to, čím je možno platit (čitatel) tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel)

Likvidita

 • Souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má firma k dispozici pro úhradu svých splatných závazků
 • Solventnost = připravenost hradit své dluhy -> základní podmínkou existence firmy

Likvidita společnosti

 • Vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas své závazky
 • Nedostatek likvidity vede k neschopnosti využít ziskových příležitostí či hradit běžné závazky => platební neschopnost až bankrot
 • Tři základní ukazatele:
  • Okamžitá likvidita
   • = finanční majetek / krátkodobé závazky
   • Měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy
   • Hodnota aspoň 0,2
  • Pohotová likvidita
   • = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé závazky
   • Charakterizuje platební pohotovost (schopnost podniku krýt závazky z obchodního styku a vůči zaměstnancům)
   • Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod jedna -> nízká hodnota ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze
  • Běžná likvidita
   • = oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Ukazatele zadluženosti

 • Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování
 • Měří rozsah využití dluhů k financování podniku
 • Druhy ukazatelů:
  • Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva
  • Koeficient samofinancování = doplněk předchozího ukazatele -> vyjadřuje finanční nezávislost firmy
  • -> oba ukazatele informují o finanční struktuře firmy
  • Ukazatel úrokového krytí
   • Informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky
   • Udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit své dluhy
   • Hodnota 2 je značně riziková, při hodnotě 8 je podnik bezproblémový
  • Doba splácení dluhů – udává, po kolika letech by byl podnik schopen při stávající výkonnosti splatit své dluhy

Ukazatele aktivity

 • Výkazové poměrové ukazatele
 • Údaje čerpají z rozvahy a VZZ
 • Měří efektivnost hospodaření firmy s aktivy
 • Druhy ukazatelů:
  • Obrat celkových aktiv = počet obrátek aktiv za daný časový interval (rok)
  • Obrat stálých aktiv – vyjadřuje, kolik jednotek tržeb připadá na jednotku stálých aktiv v ZC
  • -> nízká hodnota ukazatele signalizuje nízké využití výrobních kapacit a nutnost omezení investic
  • -> ukazatele je třeba sledovat v delším časovém období (vyšší odpisy tento ukazatel zvyšují)
  • Obrat zásob – udává, kolikrát je v průběhu každá položka zásob prodaná a znovu uskladněná
  • Doba obratu zásob = průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby
  • Doba obratu pohledávek = počet dnů, během nichž je hodnota tržeb zadržena v pohledávkách

Ukazatele rentability

 • Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů, kterých bylo užito k jeho dosažení
 • Druhy ukazatelů:
  • Rentabilita celkových aktiv ROA
   • Poměřuje zisk s celkovými aktivy
   • Čím vyšší je jeho hodnota, tím lépe
  • Rentabilita vlastního kapitálu ROE
   • Míra ziskovosti vlastního kapitálu
   • Zjišťuje, zda kapitál přináší dostatečný výnos a zda je využit s odpovídající intenzitou
  • Finanční páka
   • Hodnotí zapojení cizího kapitálu do financování společnosti (cizí kapitál je často levnější než vlastní)
  • Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE
   • Slouží k  prostorovému srovnání firem
  • Rentabilita tržeb ROS
   • Charakterizuje zisk vztažený k tržbám

Provozní (výrobní) ukazatele

 • Pomáhají sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy
 • Opírají se o tokové veličiny (náklady) -> hospodárné využití nákladů má za následek vyšší konečný efekt
 • Druhy ukazatelů:
  • Produktivita práce = výše tržeb na zaměstnance v hospodářském roce
  • Materiálová náročnost tržeb = zatížení výnosů spotřebovaným materiálem
  • Mzdová náročnost = podíl mzdových nákladů na tržbách

Cash flow

Kategorie peněžních toků:

 • CF z provozní činnosti – přírůstek/úbytek zásob, pohledávek a krátkodobých dluhů a cenných papírů
 • CF z investiční činnosti – přírůstek/úbytek fixního majetku, akcií a dluhopisů
 • CF z finanční činnosti – přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů a vlastního jmění (= vlastní akcie)
 • CF celkem – součet peněžních prostředků na začátku období

Horizontální analýza

 • Porovnává ukazatele v čase

Vertikální analýza

 • Ukazuje podíl jednotlivých položek na jejich agregovaných hodnotách => může sledovat změny ve struktuře jednotlivých položek finančních výkazů v čase

Analýza soustav ukazatelů

 • Pyramidové rozklady, Du Pontův rozklad

Vyšší metody finanční analýzy

 • Použitelnost vyšších metod není univerzální
 • Jejich výsledky je třeba porovnat s dalšími metodami a s odbornými ek. hodnoceními a úvahami
 • Dvě skupiny:
  • Metody matematické statistiky
   • Bodové odhady, statistické testy odlehlých dat, distribuční funkce, korelační koeficienty, regresní a autoregresní modely, faktory, rozptyly, diskriminantní analýza, robustní moduly
  • Metody s částečným využitím statistiky
   • Metody založené na teorii matných množin, gnostické teorii neurčitých dat či na alternativní teorii množin, expertní systémy, metody fraktální geometrie, neuronové sítě

Finanční plánování a rozpočtování

 • Finanční plánování = rozhodování a způsobu financování, investování kapitálu a peněžním hospodaření
 • Integruje systém firemního plánování podle kritérií výnosnosti a rizika
 • Finanční plán jse součástí celkového plánu firmy, ale zároveň je autonomní

Úkoly finančního plánování

 • Kvantifikace finančních cílů firmy (= zájem vlastníků na zhodnocení vloženého kapitálu)
 • Vytyčení zásad pro způsob financování firmy (podle fin. situace firmy, vývoje okolního prostředí a podnikové strategie)
 • Návrh vývoje financí firmy v souladu s cíly a způsoby financování ve vazbě na plán prodeje (tržby) a výroby (náklady)

Dlouhodobý finanční plán firmy

 • Vychází z analýzy finanční situace (CF)
 • Plánování rozvahy, VZZ, rozpočtu investičních výdajů a dlouhodobého externího financování
 • Sestavuje se zpravidla na 5 let

Krátkodobý finanční plán

 • Zpřesňuje a konkretizuje opatření k zabezpečení dlouhodobých záměrů v plánovaném roce
 • Navazuje na očekávanou skutečnost běžného roku
 • Krátkodobé cíle je nutné přizpůsobit disponibilním prostředkům
 • Hlavní částí ročního finančního plánu je plánovaná výsledovka v členění na:
  • Tržby, přímý materiál a mzdy, variabilní a fixní nepřímé náklady, zisk před zdaněním, daň z příjmů a zisk po zdanění
  • Cílem plánované výsledovky je optimalizaci zisku -> růst zisku při:
   • Zvýšení prodeje či ziskové přirážky
   • Poklesu nákladů při zachování cenové úrovně

Rozpočty

 • Dokládají finanční plány detailními propočty jsou převodním můstek mezi:
  • Finančním a operativním plánem
  • Bilančním a kalkulačním systémem
 • Předběžná kalkulace čerpá z rozpočtu údaje o režijních nákladech a doplňuje jej o údaje o přímých nákladech
 • Rozpočty plní roli podnikových plánů
 • Rozpočetnictví není tak důsledně regulovány jako účetnictví

Kontrola rozpočtů

 • Zajišťována manažerským (vnitropodnikovým) účetnictvím

Časové úrovně rozpočtování

 • 1) dlouhodobé finanční rozpočty
  • Součástí dlouhodobého finančního plánu v podobě rozpočtů investičních výdajů a dlouhodobého externího financování
  • Dokládají finanční plán rozpočtem nákladů na výzkum a vývoj
  • Finančně vyjadřují očekávaný vývoj v období min. 3 let
 • 2) krátkodobé operativní rozpočty
  • Navazují na dlouhodobý a krátkodobý finanční plán
  • Zahrnují oblast likvidity a rentability
  • Dílčí rozpočty jsou sestavovány pro oblast prodeje, výroby, tokových veličin, útvarů firmy a financí

Řízení režijních nákladů

 • Nástrojem řízení jsou útvarové krátkodobé rozpočty
 • V hodnocení plnění útvarových rozpočtů se uplatňují metody odchylek vzhledem ke kalkulovaným nákladům (odchylka množství a cenová) nebo vzhledem k využití kapacity (odchylka spotřební a objemová)

Comments are closed.