Jedinec v pracovní skupině

0

Charakteristika pracovní skupiny

Skupina je soubor osob, které jsou spojeny systémem vzájemných vztahů. Posláním pracovní skupiny je plnit dílčí úkol. Musí být zajištěn smysluplný cíl a uspokojování potřeb členů pracovní skupiny. Pracovní skupinu tvoří lidé jednoho pracoviště.

 • pracovní místa členů jsou vedle sebe,
 • jsou ve stálém pracovním styku,
 • jsou podřízení jednotnému organizačnímu uspořádání,
 • sestava pracovní skupiny má dlouhodobé trvání.

Uspořádání pracovní skupiny

Formální skupiny jsou takové, ve kterých je začlenění a jednání jednotlivých členů zakotveno ve formálním popisu (při nástupu každý člen skupiny seznámen s pracovními úkoly a kooperačními vazbami).

Malá skupina je charakterizována tím, že se příslušní členové vzájemně osobně znají.

Menší skupiny navozují pocit bezpečí, lidé více mluví, s rostoucí skupinou získají trému a mlčí. S růstem skupiny mění její psychologická atmosféra – vedoucí musí volit jiné metody řízení.

Pracovní skupiny jsou nebo nejsou homogenní (stejnorodé). Homogenita je míra rozdílů mezi členy skupiny v nejrůznějších aspektech (věk pohlaví, vzdělání,…), je dána povahou pracovního úkolu, který skupiny plní (těžká manuální práce  x  řešení výzkumného úkolu).

Postavení jedince v pracovní skupině

Pracovní skupina vytváří určitou společenskou atmosféru v prostředí, ve kterém působí. Ta určuje míru klidu, spokojenosti a pohody (neklidu, nespokojenosti, nepohody) zúčastněných osob.

Nepříznivá společenská atmosféra má (mimo nepohodlí) škodlivé účinky zdravotní a především morální. Zpravidla výrazně postihuje jednotlivé členy pracovní skupiny (posměšky, intriky, šikana). Vydělování nebo odmítání jedince skupinou má vždy nepříznivé důsledky.

Skupina vyvíjí na členy tlak, kterým je nutí k přijetí a respektování svých norem – ke konformismu. Konformní jednání je jednání člověka upravené s ohledem na převažující způsob jednání, myšlení a  prožívání v sociální struktuře, ve které se nachází nebo také ve skupině, do které přináleží. Konformita je předpoklad existence skupiny a realizace skupinových cílů. Lidé snadno mění názory, když se něco podstatného změní v sociální struktuře, která je obklopuje (změna politického režimu, výsledky průzkumu veřejného mínění).

Postavení jedince ve skupině je rozdílné, záleží hlavně na jeho sociální přitažlivosti, míře jeho osobní moci a prestiže. Základní kategorie postavení jedince ve skupině:

 • populární a dominantní – osoby přitažlivé pro většinu členů skupiny à neformální vůdci skupiny
 • oblíbené osoby – přitažlivé pro mnohé členy
 • akceptované osoby – přijímány pouze částí skupiny
 • trpěné osoby – přijímány s velkou rezervou
 • mimostojící nebo izolované osoby – pasivní role, vyřazují se ze skupiny
 • odmítané osoby – nepřijatelné pro ostatní členy skupiny, vytěsňované ze skupinového dění

Význam pracovní skupiny pro jedince

Význam pracovní skupiny pro jedince vyplývá ze skutečnosti, že každý člověk produktivním věku v ní tráví značnou část svého života.

Skupina je významným prostředkem působení na lidi. Toto působení je

 • soustavné = výchovné vedení
 • živelné = spontánní vytváření společenského tlaku

Každý člen se na úkolu skupiny svým dílem účastní. Platí úzká souvislost mezi výkonem jedince a úrovní jeho spokojenosti  – a jeho hodnocením skupinou.

Společensko výchovný vliv skupiny na jedince vyplývá z následujících skutečností:

 • zajišťuje osobní, pracovní a zájmové uspokojení (resp. neuspokojení) jedinců (svých členů)
 • vykonává základní společenské funkce interakční a komunikační povahy
 • cíle skupiny jsou významným prostředkem pro realizaci (i korekci) cílů jedinců, členů skupiny

Výkon jedince v přítomnosti jiných osob je vyšší, než když pracuje sám = sociální přírůstek výkonu. Jedinci s podprůměrnou úrovní výkonu skupiny se snaží svůj výkon zvýšit. Ti, kteří jsou nad průměrnou úrovní výkonu skupiny vykazují pokles výkonu = nivelizační tendence (nelišit se příliš od průměrného výkonu skupiny).

Comments are closed.