Bezpečnost práce a pracovní jednání zaměstnance

0

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je součástí každé lidské činnosti. Vytváření podmínek pro bezpečnou práci patří mezi základní úkoly všech vedoucích pracovníků. Bezpečnost je nezbytné ji zachovávat při:

 • používání nástrojů, strojů a strojního zařízení (u jednoduchých si pravidla osvojíme spontánně, u složitých v bezpečnostním předpisu)
 • zpracování materiálu
 • technologickém nebo výrobním postupu

Základní pojmy bezpečnosti práce

Nehodové jednání je každé takové jednání, kdy člověk úmyslně nebo bezděčně zanedbal bezpečnostní ustanovení (nemusí mít následky, ale není omluvitelné). Ti, kteří se takového jednání dopouští často a snadno,  hazardují, jsou ochotní příliš riskovat. – nepříznivé, někdy i nežádoucí osobní vlastnosti (např. v dopravě)

Nehoda je každé porušení normálního běhu událostí, které má nějaké nepříznivé důsledky. Podle důsledků dělíme nehody na ty, jejichž důsledkem jsou:

 • hmotné ztráty (poškození stroje, materiálu, objektu,…)
 • časové ztráty, aniž by došlo ke ztrátám materiálovým (uvolnění materiálu na autě)
 • materiálové ztráty, časové ztráty a případně i poškození lidského organizmu

Úraz je následek porušení normálního běhu událostí, které vede k náhlému poškození lidského organizmu. Úraz, k němuž došlo při výkonu profesní činnosti je pracovní úraz.

Choroba z povolání je poškození organizmu pracovníka důsledkem dlouhodobého nepříznivého působení. Příčinou jsou škodlivé účinky pracovního prostředí = rizikové prostředí. Zdrojem škodlivého působení jsou chemické látky a fyzikální vlivy.

Bezpečné jednání pracovníka

Podmínky bezpečné práce

 • odborná připravenost (zkušený pracovník pracuje klidně a úsporně)
 • znalost úrazového rizika (znát možnost rizika a způsob účinné ochrany – ochranné pomůcky)
 • ochota pracovníků dodržovat potřebnou míru bezpečnosti práce (při zaměření na dosažení vysokého výkonu, nebo souběžném prováděné jiné činnosti sníží míru bezpečnosti)

Úkoly přípravy k bezpečné práci

 • průprava vedoucích pracovníků pro výchovu k bezpečné práci
 • soustavná propagace výchovy k bezpečné práci
 • vytváření kladných postojů pracovníků k bezpečnostním snahám
 • školení (výuka) k bezpečnosti práce
 • provádění bezpečnostního výcviku (vytváření odpovídajících dovedností a zkušeností)
 • vypracování výchovných pomůcek o bezpečnosti práce pro instruktory a vedoucí pracovníky

Důležitá je bezpečnostní příprava pro práci u nově nastupujících pracovníků. Důležitým opatřením je vstupní instruktáž.

Bezpečnostní prevence

Bezpečnostní prevence je předcházení úrazům a nehodám. Je založena na zhodnocení bezpečnostní úrovně pracovišť. Máme dva zdroje informací:

 • zhodnocení úrazů a nehod (jednotlivě u těžkých a smrtelných úrazů + statistický rozbor) – opatření, aby se v budoucnu úraz nemohl za podobných okolností opakovat
 • předvídání a předcházení možných ohrožení (u nových technologických postupů)

Účinná bezpečnostní prevence klade požadavky na:

 • stav výrobních prostředků a možnosti jejich upravení
 • pracovníka a jeho osobní vlastnosti
 • vzájemný vztah člověka a výrobního prostředku, včetně pracovního prostředí

Rozbor úrazů

 • příčiny objektivní (technické) – např. stroj není konstruován tak, aby byla odstraněna všechna možná ohrožení (nezakryté nebezpečné části)
 • příčiny subjektivní (vyplývající z jednání člověka) – příčiny většiny úrazů, např. nedodržení bezpečnostních předpisů, vědomé odstranění bezpečnostních zařízení,…

Poúrazová rehabilitace

Po úrazu, který způsobil dlouhodobé nebo trvalé tělesné a pohybové změny je nutné vypracovat nové pohybové možnosti (např. po amputaci ruky). Takový úraz se ale specificky odráží i v prožívání jedince (sebehodnocení, hodnocení jeho postavení vzhledem k druhým lidem). Při nedostatečné kompenzaci dochází ke snižování sebedůvěry, depresím, ztrátě životního elánu.

Po úrazu bez následného snížení nebo změny pracovní schopnosti mají pracovníci pocit nejistoty, strachu ze stroje apod. Pokud ho nepřekonají, hledají jiné pracovní zařazení nebo se zhoršuje jejich vztah k práci.

Existují nehody s pouze psychickými důsledky (osoby s odpovědností za zdraví a životy jiných lidí kteří zavinily nehodu s tragickými důsledky – např. přeprava osob) – hlavním problémem je pocit viny či odpovědnosti za chybné jednání. Je obtížné ho zvládnout.

Comments are closed.