Textové procesory

0

Editor

= program pro vytváření a opravy textových souborů (př. Note Pad)

Pomocí editoru můžeme s určitými objekty provádět určité operace např.:

základní objekt

 • soubor
 • řádka
 • slovo
 • skupina znaků
 • znak

 

základní operace

 • vkládání/rušení objektu
 • hledání objektu
 • náhrada jednoho objektu jiným
 • přesun/kopírování

 

Textový Editor

 • příklad textového editoru je T 602
 • umožňuje navíc i grafickou úpravu (formátování) textu např.

–          vytváření odstavců

–          zarovnávání řádků

–          zvýraznění textu

–          rozdělování slov

Charakteristické rysy:

 • neproporcionální písmo (každý znak má stejnou šířku)
 • nelze vkládat složité obrázky a tvary jako do MS-Wordu,  podporuje ovšem tzv. čárovou grafiku (T 602), což je náhrada obrázků

Textový procesor

= aplikační programové vybavení pro editaci textových dokumentů doplněných často o nejrůznější grafické objekty a obrázky

 • příklad textového procesoru je:

MS-Word

Charakteristické rysy:

 • použití různých typů písma
 • práce se styly (př. nadpisy, číslování, odrážky,…)
 • práce s rámy, rámci a textovými poli
 • sloupcová sazba
 • práce s tabulkou včetně jednoduchých výpočtů v tabulce
 • zápis matematických vzorců
 • korekturní nástroje pro automatické opravy textu a kontrolu pravopisu

Vytváření tabulky v textovém procesoru:

 • je nutno zadat informace v požadovaném formátu tak, aby bylo možno převést je na tabulku. Další důležitou věcí je použití správného oddělovacího znaku na jehož základě se vytváří jednotlivé buňky tabulky (viz níže)

Příklad:

Data

 • Autor, Karel Čapek
  • Titul, Dášenka
   • Počet ks, 3
    • Cena, 150
     • Celkem, 450

 

Úkony

 • vybrat text => tabulka => převést text => na tabulku.

 

oddělovací znak (pokud již text obsahuje čárky popřípadě více autorů oddělených čárkou, musíme použít jiný rozdělovník)

výsledek:

Autor  Titul  Počet ks  Cena  Celkem
Karel Čapek  Dášenka  3  150  450

 

Styl

 • zaručuje jednotný vzhled dokumentu
 • vlastnosti stylu určují vzhled odstavce
 • samostatně lze nastavovat styl i pro znaky
 • změnou stylu lze naráz změnit formátování vybraných částí dokumentu

Písmo

Může být:

 • proporcionální – šířka znaku odpovídá jeho tvaru

–         mezipísmenové mezery se nazývají kerning

–         může být bezpatkové (bez příkras. Příkladem je ARIAL …. Arial), nebo patkové (s příkrasami. Příkladem je TIMES …. Times)

 • neproporcionální – všechny znaky mají stejnou šířku

–             příkladem je COURIER

 • kaligrafické – napodobuje ručně psané písmo

 

4 základní řezy písma:

 • Normal
 • Bold
 • Italic
 • Bold Italic

Velikost písma:

 • udává se v bodech (1 bod = 1/72 palce …1 palec=2,54 cm)
 • příklad velikosti:

Velikost písma

Font

 • označení pro množinu znaků se stejným vzhledem (Time News Roman, Arial, Courier,Arial Narrow)
 • bitmapová reprezentace (znamená, že je každý znak fontu uložen jako obrázek složený z bodů, tzv. bitmapa. Bitmapa má velké nároky na paměť)

Při zvětšení písma nekvalitní obrázek:

Zvětšené písmo, MS-Word

 

 • vektorová reprezentace (tvar znaku popsán pomocí matematických křivek). Kvalitní obrázek, zachovávající si svůj hladký tvar i při zvětšení.
 • tisk speciálních znaků (font písma např. symbol nebo wingdings). Znaky wingdings získáme stiskem  < alt + dekadická hodnota >

 

Př. fontu wingdings:

 

Poznámka:

Textový editor typu  WYSIWYG (What You See Is What You Get) znamená, že v každém okamžiku vidím text co píši přesně v té podobě, v jaké bude tištěn.

 • příkladem WYSIWYG editoru je MS-Word a AmiPro
 • příkladem editoru, který není WYSIWYG je TEX (tech). Pracuje po MS i pod Linuxem, ale má rysy programovacího jazyka. To znamená, že píšu formou příkazů a nevidím ihned finální podobu textu)

př.: /documentstyle {article}

/begin {document}

 

Přenositelnost dokumentů

Je závislá na:

 • shodném počítačovém prostředí
 • shodném kódu češtiny
 • shodné verzi národního prostředí
 • instalaci shodných fontů (př. AbiWord x MS-Word je nutno psát fontem, který oba umí)
 • dostupnosti shodného stylu dokumentu (to samé viz bod výše)

 

Export a import souborů mezi textovými procesory – formát .RTF (umí s ním bez problémů pracovat většina editorů)

.PDF nelze editovat, určen k prohlížení, případně tisku v prostředí aplikace Acrobat Reader.

DTP Systémy

(Desk Top Publishing) = vytváří grafickou úpravu a sazbu dokumentů určených k publikaci tj. knih, novin, časopisů, letáků

 • zásadní rozdíl mezi DTP systémy  textovým procesorem je v tom, že pomocí DTP se texty nepíší, ale jen graficky upravují, tj. lámou do sloupců, zvýrazňují se některé části, doplňují obrázky, …

 

Příprava dokumentů

 • tvorba textu dokumentu, příprava obrázků (kreslení, foto)
 • standardizace a unifikace dokumentů (sjednocení různých formátů textových i grafických)
 • sazba a montáž stránek (v prog. – Ventura Publisher, Adobe Page Maker, Quark Xpress)
 • tisk nebo osvit (osvitová jednotka = výstupní zařízení, tiskne na fotografický papír)
 • polygrafické zpracování v tiskárně

 

Obrázky v dokumentu

 • bitmapový formát

–      používán většinou periférií

–      bitmapové obrázky představují množinu bodů

–      barevná tabulka, rozlišení a velikost obrázku zvyšuje paměťové nároky

–      vyskytují se problémy se změnou velikosti obrázku

–      obtížné transformace obrázku

–      příklady bitmapových formátů – .BMP   .PCX  .GIF  .JPG  .TIF

 

 • vektorový formát

–      obraz složen z objektů vyjádřených matematickým popisem jako je úsečka, obdélník, elipsa, křivka, …

–      atributy každého objektu: velikost, tvar, barva pera pro obrys, výplň

–      snadná editace a transformace obrázku

–      formáty .WMF  .CDR

 

 • postscriptový formát (.EPS)

–      popis obrázku pomocí jazyka Post Script (programovací jazyk pro popis stránky, k tvorbě svých příkazů potřebuje generátor, k interpretaci odpovídající překladač – např. postscriptovou tiskárnu nebo programGSVIEW)

–      bezchybná adaptace dat jiných bitmapových i vektorových formátů

Comments are closed.