Referenční ceny dluhopisů

0

Dluhopis je cenným papírem, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli a dává mu tak právo na splacení dlužné částky nebo vyplacení odpovídajících výnosů. Dluhopisy nejčastěji emituje stát, místní samospráva či obchodní společnost.

 Stanovení ceny dluhopisů pomocí tvůrců trhu

 • dvě třídy dluhopisů:
  • třída A: vybrané státní dluhopisy
  • třída B: ostatní likvidní dluhopisy, k jejichž kótování se přihlásí alespoň 2 tvůrci trhu
 •  tvůrci trhu (obchodníci s cennými papíry registrovaní jako tvůrci trhu):
  • referenční tvůrce trhu stanovuje cenu pro všechny dluhopisy ze třídy A
  • fixující tvůrce trhu stanovuje cenu pro alespoň jeden dluhopis ze třídy B
 • tvůrci trhu jsou povinni stanovovat cenu tak, aby nahlášená cena nebyla mimotržní maximální cena na prodej nebo minimální cena na nákup ze všech nahlášených
  • cena na nákup je vyšší než cena na prodej
  • rozdíl nákupní a prodejní ceny je > 2/3 průměrného rozdílu ostatních

Intervenční nákupy a prodeje

 • intervenční nákup: náhradní dodání cenných papírů organizované UNIVYCem, pokud prodávající strana není schopna dodržet své závazky vyplývající z automatického obchodu
 • intervenční prodej: náhradní dodání peněz organizované UNIVYCem, pokud kupující strana není schopna dodržet své závazky vyplývající z automatického obchodu
 • při intervenčním nákupu jsou cenné papíry koupeny za nejvyšší možnou cenu od uzavření obchodu +25% přirážka v 1. kole, +25% přirážka v 2. kole a +25% přirážka ve 3. kole

Indexy burzy

 • PX 50
  • nejstarší, od roku 1994
  • metoda aritmetického váženého průměru váženého tržní kapitalizací
 • PX-D
  • od roku 1999 (zpětně dopočítán do roku 1997), kontinuálně počítán
  • báze indexu je tvořena akciemi ze SPADu, index je základem pro deriváty
 • PX-GLOB
  • od roku 1995 (dopočítán do roku 1994), zahrnuje všechny emise akcií a podílových listů
  • výpočet je prováděn pomocí váženého aritmetického průměru (vážen tržní kapitalizací)
 • Oborový index
  • dříve 16 různých indexů
  • BI07 – Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl; BI12 – Energetika; BI16 – Služby

Zveřejňování informací

Cenné papíry jsou identifikovány podle ISIN (označuje konkrétní emisi; při štěpení, změně nominální hodnoty a pod se mění).

 • Každý emitent zveřejňuje statistické soubory roční, měsíční…
 • Informace jsou BCPP zveřejňovány na pse.cz
 • Existuje také „Pražská energetická burza“(součástí BCPP).

Nástroje kapitálového trhu

Na kapitálovém trhu dochází k výměně kapitálu pomocí cenných papírů a jejich derivátů.

Cenný papír

 • je záznam, se kterým se podle zákona spojuje určitá majetková (popř. i jiná) práva oprávněné osoby a který má náležitosti stanoven zákonem
 • je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje, a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný (ztrátu je možné napravit pouze umoření)
 • představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo je v cenném papíru vázán
 • majetkové právo k cennému papíru je právo majitele cenného papíru vykonávat práva s cenným papírem spojená a právo disponovat s cenným papírem, pokud zákon či osoby, které cenný papír vydaly tato práva ničím neomezily

Právní úprava cenných papírů v České republice

 • Zákon o cenných papírech číslo 591/1992 Sb.
  • cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, poukázky na akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložní listy, skladištní lity a zemědělské skladní listy
  • zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí
  • zákon upravuje náležitosti a vydávání cenných papírů a smlouvy o cenných papírech…
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu číslo 256/2004 Sb.
  • investiční nástroje (investiční cenné papíry, cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, deriváty)
  • investiční cenné papíry (akcie, dluhopisy, cenné papíry opravňující k nabytí akcií či dluhopisů)
  • deriváty (opce na investiční nástroje, finanční termínované smlouvy, rozdílové smlouvy, nástroje umožňující přenos úvěrového rizika…)
 • Zákon o dluhopisech číslo 190/2004 Sb.
  • dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit
  • upraveny jsou náležitosti dluhopisu, zvláštní druhy dluhopisů
 • Zákon o kolektivním investování číslo 189/2004 Sb.
  • akcie investičního fondu
  • podílové listy podílového fondu

Emise cenných papírů

 • datum vydání cenných papírů = cenný papír stane se majetkem prvého nabyvatele
 • datum emise cenných papírů = datum stanovuje emitent, kdy může dojít k vydání
 • emitent – osoba, která je povinna splnit práva plynoucí z emise cenného papíru
 • dvě formy nabytí cenného papíru
  • primární emise (původní nabytí)
  • sekundární trh (odvozené nabytí)

Klasifikace cenných papírů podle ztělesněného práva

 • dlužnické cenné papíry (cenné papíry dlužného charakteru)
  • dluhopisy, šeky, směnky, vkladní knížky, pokladniční poukázky, vkladové listy
 • majetková práva dispoziční (akcie, zatímní listy)
 • majetková práva podílnická (podílové listy)
 • dispoziční práva (nákladové listy, skladní listy)
 • odvozená práva (deriváty)

Klasifikace cenných papírů podle emise

 • hromadně emitované – zastupitelné cenné papíry – akcie, dluhopisy…
 • individuálně emitované – vydáváno méně než 1000 ks, směnky, šeky…
 • hromadné listiny – akcie, poukázky na akcie, podílové listy a dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry (musí být listinný)

Klasifikace cenných papírů podle zastupitelnosti

 • nezastupitelné (hypotéční zástavní listy, směnky, šeky)
 • zastupitelné (akcie, dluhopisy, investiční certifikáty)

Klasifikace cenných papírů podle emitenta

 • státní (státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy)
 • municipální (komunální obligace – cenné papíry veřejnoprávních korporací /obce, kraje…/)
 • soukromé
 • individuální (emitované fyzickými osobami)

Klasifikace podle formy cenných papírů

 • na doručitele (na majitele, au porteur)
  • vlastníkem je osoba, která cenný papír předloží
  • nejvyšší stupeň převoditelnosti (změna vlastnictví se provádí předáním)
  • převoditelnost může být omezena například stanovami společnosti
 • na jméno (rektapapíry; au nom)
  • je na nich uvedeno jméno oprávněného (pouze posledního v řadě)
  • převod se provádí cesí; o převodu je nutno uvědomit dlužníka (emitenta)
  • vede se kniha akcionářů
 • na řad (order-papíry)
  • vyznačena oprávněná osoba s doložkou na řad (uvedeny všech vlastníci v řadě)
  • práva se převádí písemným prohlášením na rubu cenných papírů (rubopis, indosament, žiro)

Klasifikace podle charakteru příjmů z cenných papírů

 • cenný papír s pevným příjmem – emitent je povinen platit v pravidelných intervalech (půlročně, ročně) pravidelný úrok, ke kterému se zavázal dluhopisy, vkladové listy, vkladové certifikáty emitovat
 • cenný papír s proměnlivým příjmem – emitent platí výnos závislý na výsledku hospodaření společnosti (akcie, dluhopisy, investiční certifikáty)
 • cenný papír s proměnlivým úročením – výnos je realizován v pravidelných časových intervalech, ale výše výnosu se přizpůsobuje aktuální úrokové úrovni (dluhopisy s variabilním kupónem)
 • cenné papíry, u nichž je výnos rozdílem mezi emisním a umořovacím kursem – nákup cenného papíru je realizován s diskontem (pod pari; státní pokladniční poukázky, zero-bonds, některé deriváty…)
 • cenné papíry neposkytující příjem (dispoziční cenné papíry)

Klasifikace podle obchodovatelnosti

 • neobchodovatelné
 • obchodovatelné neveřejně (exoty)
  • mohou rychle měnit majitele, tzv. cirkulační cenné papíry
  • nelze s nimi obchodovat na veřejném trhu (nemají ISIN)
 • obchodovatelné veřejně (efekty)
  • centrální depozitář přiděluje cennému papíru identifikační označení podle mezinárodního systému ISIN
 • obchody na neregulovaném trhu (volném trhu), OTC trhy – over the counter
  • zpřísněné podmínky na technickou realizaci emise
  • prospekt cenného papíru – základní dokument charakterizující daný cenný papír
 • obchodovatelné na veřejných trzích (kótované cenné papíry)
  • o kotaci rozhodují jednotliví organizátoři trhu (burzy)

Klasifikace podle podoby cenného papíru (technické provedení cenného papíru)

 • listinný cenný papír
  • samostatný hmotný nosič, existují pouze vybrané tiskárny oprávněné k tisku veřejně obchodovatelných cenných papírů
 • zaknihovaný cenný papír
  • zápis do centrální evidence cenných papírů, do evidence navazující na centrální evidenci (vede obchodník s cennými papíry), zápis do samostatné evidence podílových listů podílových fondů (vede investiční společnost), zápis do evidence ČNB
 • dematerializovaný cenný papír

 

Comments are closed.