Opce a další typy derivátů

0

Opce jsou podmíněné termínované obchody. Jejich datum uzavření obchodu (t0) a datum realizace obchodu (t1) jsou různé.

 • pouze jeden z partnerů (prodávající opce) má povinnost na požádání obchod splnit

Typy opcí:

 • call (kupní) – kupující (long pozice) platí opční prémii (v t0) a má právo koupit podkladové aktivum (v t1), prodávající (short pozice) dostává opční prémii a má povinnost prodat aktivum, pokud kupující opce na prodeji trvá
 • put (prodejní) – kupující (long pozice) platí opční prémii (v t0) a má právo prodat podkladové aktivum (v t1), prodávající (short pozice) dostává opční prémii a má povinnost koupit aktivum, pokud kupující opce na prodeji trvá

Základní pojmy

 • realizační cena opce (strike price) – dohodnutá cena budoucího obchodu (dohodnutá v t0, ale placená v t1)
 • datum expirace opce – dohodnuté maximální datum budoucího obchodu (t1)
  • evropská opce – opci lze uplatnit pouze v datu expirace
  • americká opce – opci lze uplatnit kdykoliv do data expirace
 • otevření (open) a uzavření (close) pozice
 • dlouhá (long) a krátká (short) pozice
 • krytá a nekrytá pozice
 • Základní pozice v opčním obchodě
  • koupě kupní opce (long call)
  • prodej kupní opce (short call)
  • koupě prodejní opce (long put)
  • prodej prodejní opce (short put)

Call opce:

Call opce

Call opce

 

Put opce:

Put opce

Put opce

Kombinované opční strategie

L: 1C; RC=100; C=5

L: 2P; RC=105; P=4

Kombinované opční strategie

Kombinované opční strategie

– butterfly spread

– syntetický nákup (nákup kupní opce a prodej prodejní opce)

– syntetický prodej (prodej kupní opce a nákup prodejní opce)

Hranice pro cenu opce

 • Meze opční prémie call opce:
Meze opční prémie call opce

Meze opční prémie call opce

 

 • Meze opční prémie put opce:
Meze opční prémie put opce

Meze opční prémie put opce

 

Parita call a put opce

 • metoda výpočtu ceny put opce při znalosti ceny call opce nebo výpočtu ceny call opce při znalosti ceny put opce

Modely oceňování opcí

 • diskrétní (binomický)
 • spojitý (Black-Scholesův model)

Forward Rate Agreement (FRA)

 • dohoda o termínované úrokové sazbě
 • uzavírán na mimoburzovním trhu (OTC)
 • slouží k zajištění proti riziku vyplývajícímu z pohybu úrokových sazeb při poskytování úroků (umožňuje i spekulace na změnu úrokových sazeb)
 • cílem hedgingu je zajistit v budoucnosti fixní úrokovou sazbu pro určitý budoucí závazek (úvěr) – úvěr není poskytnut, pouze si partneři dorovnají v budoucnu rozdíl plynoucí z dohodnuté fixní úrokové sazby a skutečných úrokových sazeb
 • podkladovým aktivem je úroková sazba

Zajištění pomocí FRA při úvěru

Zajištění pomocí FRA

Zajištění pomocí FRA

 

 • FRAK(t1-t0; t2-t0)
 • K: výše kapitálu
 • t0: datum uzavření obchodu (neprobíhají žádné platby) a dohodnutí úrokové sazby iFRA
 • t1: datum vypořádání FRA obchodu a datum poskytnutí úvěru v objemu K s úrokovou sazbou iS
 • t2: datum splacení úvěru, tFRA = t2-t1
 • vypořádání úrokového FRA – kontraktu v okamžiku t1 z pohledu emitenta je ve výši

vzorec1

 • vypořádání úrokového FRA pokud je použito jednoduché úročení:

vzorec2

Vlastnosti výše plnění FRA kontraktů

 • výše plnění Vt1v závislosti na iS má konkávní charakter, tj. pro iS(1)<iFRA<iS(2) a
 • vzorec3 rovnovážná sazba

vzorec4

Futures jsou standardizované forvardy, lze využít některé významné derivátové burzy.

Další typy derivátů

Mezi finanční deriváty patří Waranty,Swapy, Cap, Floor, Swapce.

Waranty (opční listy)

 • součásti opčních dluhopisů, ztělesňují právo na koupi nebo prodej určitého množství (daného opčním poměrem) stanoveného (bazického) cenného papíru za předem stanovenou cenu

Swapy

 • časově limitovaná periodická směna úrokových závazků nebo pohledávek mezi dvěma nebo více subjekty, plnění swapu není jednorázové, typy swapů jsou aktivní (směna pohledávek) nebo pasivní (směna závazků)

Cap

 • dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, že překročí-li ve stanoveném období sjednaná referenční tržní úroková sazba maximální úrokovou sazbu (cap sazbu), uhradí prodávající kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztažený k dohodnuté nominální hodnotě

Floor

 • dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, že poklesne-li ve stanoveném období sjednaná referenční tržní úroková sazba pod minimální úrokovou sazbu (floor sazbu), uhradí prodávající kupujícímu úrokový rozdíl vyplývající z těchto dvou sazeb a vztažený k dohodnuté nominální hodnotě

Swapce

 • právo na uzavření přesně definovaného swapu

 

 

Comments are closed.