Akcie a dluhopisy

0

Akcie je cenný papír, kterým se osvědčuje právo akcionáře jako společníka podílet se na majetku, řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Úprava práv a povinností akcionářů upravuje obchodní zákoník.

Akciová společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti. Akcie mohou znít na jméno i na majitele.

Prioritní akcie je akcie s přednostními právy týkající se dividend či podílu na likvidačním zůstatku.

Emise akcií formou IPO – veřejné nabídky akcií.

Historie akciových společností

Akciové společnosti jsou založeny na omezeném ručení akcionářů a rozložením obchodního rizika mezi velký počet osob.

 • Roku 1807 došlo k první kodifikaci akciového práva.
 • Akciové společnosti jsou převládající právní formou (veřejné společnosti a soukromé /uzavřené/ společnosti).
 • Mezi nevýhody akciových společností patří potenciální konflikt mezi akcionáři a managementem, vysoké informační náklady, zvýšená regulace ze strany státu…
 • Akcie jako investiční nástroj má vysokou výnosnost a vysokou rizikovost, obvykle má akcie vysokou likviditu.
 • V 80. a 90. létech 20. století došlo ke kvantitativnímu boomu na akciových trzích – technologický trh. 10. března 2000 dosáhly technologické akcie svého maxima – splasknutí cenové bubliny.

Druhy akcií

 • kmenové akcie (zaručuje plná práva)
 • prioritní akcie (zaručují přednostní právo na výplatu dividend, nezaručují obvykle hlasovací práva; lze je vydat maximálně do poloviny základního jmění)
 • zaměstnanecké akcie (převoditelné pouze mezi zaměstnanci společnosti)
 • „zlatá akcie“ (akcie umožňující speciální kontrolu nad akciovou společností)

Hodnota (cena) akcie

 • nominální hodnota akcie
  • hodnota uvedená na akcii, představuje podíl na základním jmění společnosti
 • emisní hodnota akcií
  • prodejní cena v okamžiku vydání akcií (obvykle nominální hodnota + emisní užil)
  • emisní užil určuje společnost, která akcie emituje, může se lišit v různých fázích upisování akcií
 • čisté obchodní jmění připadající na jednu akcii
  • aktuální hodnota akcie vycházející z účetnictví
 • tržní cena akcie
  • tržní cena na veřejných trzích
  • tržní cena při individuální prodeji akcií mezi dvěma vlastníky
 • predikovaná cena akcií
  • vnitřní cena akcie

Výnosy z akcií – dividendový a kapitálový

 • dividendový výnos
  • dividenda Dt představuje rozdělený zisk společnosti mezi jednotlivé akcionáře podle pravidel určených valnou hromadou (na dividendu neexistuje právní nárok)
  • valná hromada může odhlasovat nerozdělení zisku a jeho převedení do kapitálových fondů společnosti
  • nominální dividendový výnos , kde NC je nákupní cena akcie
  • reálný dividendový výnos , kde PV je současná hodnota toků a FV je budoucí hodnota toků
 • kapitálový výnos
  • výnos získaný na základě rozdílu mezi nákupní cenou (NC) a prodejní cenou (PC)
  • nominální kapitálový výnos
  • reálný kapitálový výnos , kde DN jsou další náklady spojené s nákupem, držením a prodejem akcie
 • výnos akcie = kapitálový výnos + dividendový výnos

Rizikovost akcií

 • rizikovost akcií vyplývá z nejistoty finančních toků spojených s akciemi
 • riziko bývá kvantifikováno rozptylem či směrodatnou odchylkou
 • určuje se ze statistických charakteristik časové řady hodnot za minulá období nebo z očekávaných výnosů
 • předpokládejme diskrétní rozdělení výnosů, tj. existuje n možných výnosů ri, i = 1, …, n, jejichž pravděpodobnosti jsou pi, i = 1, …, n, potom:
  • očekávaný výnos
  • míra nejistoty výnosu (riziko)

Likvidita akcií

 • likviditu akcií lze měřit například:
  • průměrnými denními obchody obchodů
  • počtem dnů potřebných k realizaci obchodu

Metody analýzy akcií

 • Fundamentální akciová analýza (finanční analýza)
  • dlouhodobá
  • využívá data o finančním hospodaření společnosti
  • určuje vnitřní hodnotu akcií
  • identifikace podhodnocených a nadhodnocených akcií
 • Technická analýza
  • krátkodobá (do jednoho roku)
  • načasování vhodné investice
  • vychází z historických časových řad akcií
  • identifikace trendových fází
 • Psychologická analýza
  • analýza chování investičního publika
  • identifikace investorů jdoucích s trendem a proti trendu

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza zahrnuje zkoumání kurzotvorných faktorů na třech úrovních:

 • makroekonomické (podle studie Kinga z roku 1966 cca 50 %)
  • potenciální výstup ekonomiky (PY)
  • změny peněžní nabídky (+, – M)
  • změny ve vládních výdajích (+, – G)
  • daně korporací (TC)
 • odvětvové (cca 13 %)
  • cyklická odvětví
  • neutrální odvětví
  • anticyklická odvětví
 • jednotlivých společností (cca 50 %)

Strukturální model Kerana (1971)

Dvě primární veličiny (+, – G) a (+, – M) ovlivňují akciové kurzy prostřednictvím dvou kanálů:

 • ovlivňují celkové výdaje Y, které společně s daňovým zatížením firem Tc působí na zisky společností; očekávané reálné zisky Ere jsou positivním faktorem pro cenu akcií
 • ovlivňují celkové společně s potenciálním výstupem ekonomiky PY způsobí změnu současné hladiny (+, -PL); Y a (+, -PL) determinují reálný výstup ekonomiky, což ovlivňuje úrokové sazby R, které jsou negativním faktorem pro cenu akcií

Reálný výstup ekonomiky

 • dlouhodobý horizont – akcie kopírují základní růstový trend
 • střednědobý horizont – akcie předbíhají vývoj reálné ekonomiky o několik měsíců (1,5 až 6)
  • investoři jsou prozíraví a chovají se na principu očekávání
  • hlavní indikátory, které investoři sledují (zisk) předbíhá reálný vývoj
  • změny akciových kurzů způsobují změnu chování spotřebitelů
   => změna reálné ekonomiky
  • předbíhání akciových kurzů je založeno na peněžních principechE

Vnitřní hodnota akcií , kde CF je cash-flow z akcie, Ke je požadovaná výnosová míra a g je očekávaný konstantní růst příjmů

; D je poptávka po akciích, P je cena akcie

Další faktory

 • zdanění:
 • deficit státního rozpočtu: deficit emise státních dluhopisů
 • peněžní nabídka:
 • úrokové sazby:
 • mezinárodní pohyb kapitálu: zahraniční kapitál
 • pozitivní vývoj na světových trzích, zvýšená likvidita akcií, zvýšená ochrana investorů

Inflace

Empirické studie ukazují, že v dlouhodobém horizontu mají akcie pozitivní výnosovou míru vzhledem k inflaci, v krátkodobém horizontu nikoliv.

 • Hypotéza daňového efektu: cena akcií v inflačním období klesají, protože se zvyšuje daňové zatížení, inflace předbíhá ceny akcií.
 • Hypotéza zprostředkovaného efektu: existuje inverzní vztah mezi inflací a akciovými kurzy, prostřednictvím peněžní poptávky, prostřednictvím monetarizace vládního deficitu, prostřednictvím anticyklické monetární politiky centrální banky
 • Hypotéza peněžní iluze: investoři v období inflace podhodnocují akcie
 • Inflace :inflace

Odvětvové faktory

 • Cyklická odvětví
  • stavební průmysl, průmysl dlouhodobých spotřebních statků, automobilový průmysl
 • Neutrální odvětví
  • potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, odvětví s nízkou elasticitou (cigarety, alkohol, noviny, toaletní papír…)
 • Anticyklická odvětví
  • kabelová televize (náhrada dražších zábav)

Odvětví podle citlivosti

 • cyklické akcie
  • akcie firem vyrábějící spotřební statky, kapitálové statky, akcie základního průmyslu akcie energetického průmyslu, akcie finančního průmyslu, akcie dopravních společností
 • defenzivní akcie
  • akcie spotřebitelského průmyslu, defenzivní akcie energetického průmyslu (ropné společnosti…)
 • růstové akcie
  • akcie spotřebitelského průmyslu, akcie vyrábějící technologie pro kapitálové statky a růstové energetické akcie

Vnitřní hodnoty akcie

 • dividendový diskontní model:
 • ziskový model: ukazatel P/E = , pak VH = , kde P/EN je normální P/E
 • model cash-flow: VH = celková hodnota firmy – celková hodnota závazků
 • bilanční model: jmenovitá, účetní, substanční, likvidační a reprodukční hodnota
 • model tržeb: ukazatel P/S = tržní cena akcie / zveřejněné tržby společnosti

Psychologická analýza

 • podstata psychologické analýzy je v zaměření na „lidský“ faktor investování
 • existuje rozdíl mezi racionálně uvažujícím investorem a iracionálně (emočně) uvažujícím investorem
 • Jak vysoký může být výnos,aby byl ještě reálný?
 • Proč je vlastně investice tak výhodná, jaké informace, postupy… jsou nabízeny, že dosud nebyly využity ostatními účastníky trhu (efektivita kapitálového trhu)?
 • Když investice je tak výhodná, proč se nabízející chce s námi dělit?

Le Bonův přístup (obecný teoretický základ pro využití psychologie při investování)

 • vlastnosti davu jsou odlišné od vlastnosti jednotlivých členů davu
 • druh davu = s pozitivním či negativním nábojem
 • rozumová úroveň davu bývá nižší než úroveň jednotlivce
 • individualita členů davu je potlačena
 • investoři – stejnorodý dav kastovního charakteru (stejné cíle – bezpracný zisk, obdobná oblast vzdělání…)
 • příčina vzniku obecných vlastností davu
  • pocit nepřekonatelné moci jedince v rámci davu
  • duševní nákaza (sociální realita převáží na fyzickou realitou)
  • podléhání sugesci
 • charakteristika myšlení davu
 • asociace
 • idee
 • obecné vlastnosti davu
  • prudká proměnlivost mysli a citů davu
  • lehkověrnost davu
  • přehnané a zjednodušené city davu
  • nesnášenlivost a autoritativnost davu
  • nedostatek etických a mravních ohledů
 • specifické vlastnosti davu jsou ovlivňovány řadou faktorů – mentalita národa, tradice, časoprostorové vazby…

Kostolanyho koncepce

 • psychologický přístup lze využít v krátkodobém horizontu (ve střednědobém investičním horizontu již převládají objektivizovatelné faktory – úroková míra, likvidita…)
 • účastníci burzovních obchodů: hráči (90 %) a spekulanti (10 %)
 • spekulanti („pevné ruce“) – silné osobnosti imunní vůči vlivu davu, vzdorují davové hysterii, mají 4G (myšlenku – intuici, trpělivost, peníze, štěstí), plují proti proudu (2/3 cyklu jsou proti trhu a 1/3 s trhem)
 • hráči („roztřesené ruce“) – typ davu, iluze rychlého, bezpracného a nadměrného zisku
 • využití: je nutno identifikovat jednotlivé skupiny a jejich pozice jako akcionářů
 • sledovat vývoj kurzu a objemy obchodů:
  • nárůst kurzů a nárůst objemů = přesun akcií k hráčů
  • pokles kurzů a nárůst objemů = panika v řadách hráčů, akcie získávají spekulanti
  • pokles kurzů a pokles objemů = akce jsou v držení hráčů a spekulanti ještě nezahájili nakupování, protože očekávají další pokles
  • růst kurzu nepodporovaný nárůstem objemů – hráči nemají prostředky na další nákupy nebo hráči neobdrželi pozitivní signál trhu
 • tři fáze věcného koloběhu burzy (výchozí bod – akcie jsou u dna):
  • fáze korektury (fáze změny) s pozitivním nábojem (pesimismus hráčů byl vystřídán optimismem)
  • fáze doprovodná
  • fáze přepírání, přehánění u vrcholu
  • fáze korektury (s negativním nábojem)
  • fáze přepírání u dna

Spekulativní bubliny

 • nadměrná reakce na významnou událost ovlivňující kapitálový trh
 • příklady:
  • tulipánové šílenství (17. století)
  • jihomořská bublina (1720)
  • černé úterý na NYSE 29. října 1929
  • října 1987

Granasova koncepce

 • trh je ovlivňován dvěma základními faktory – chamtivost a strach
 • využití: umět ovládnou vlastní chamtivost a strach, mít dobré nervy, umět přijmout ztrátu a vysoké zisky, improvizovat

Keynesova koncepce

 • psychologie determinuje chování v krátkodobém horizontu
 • většina investorů preferuje krátkodobý horizont
 • dlouhodobé odhady jsou zatíženy velkým rizikem
 • investor vytváří odhad na základě informací, které má k dispozici – tyto informace nejsou kompletní
 • rozdělení investorů na individuální a profesionální
 • každá událost ovlivňující kapitálový trh musí být chápána tak, jak ji bude chápat většina
 • investiční proces – spekulace a podnikavost (obě aktivity musí být v rovnováze)

Dluhopisy (obligace, bondy)

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele na splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě uvedené v dluhopisu (též nominální hodnota, tělo obligace či jistina obligace) a na vyplácení kupónových výnosů (též splácení kupónů) z dluhopisů podle podmínek definovaných při emitování obligace.

Platnost obligace je časově omezena, k zániku dlužného páva dochází v okamžiku splacení jistiny obligace (datum maturity).

 • Vlastnosti obligací:
  • dlužný charakter
  • pevně stanovené (časově, objemově) očekávané finanční toky
  • vlastnictví obligací neumožňuje majiteli podílet se na řízení společnosti

Právní úprava vydávání dluhopisů

 • Zákon o dluhopisech číslo 190/2004 Sb. (původně 530/1990 Sb.)
 • dluhopis je zastupitelný cenný papír
 • dluhopis může být listinný i zaknihovaný
 • dluhopis může být na jméno i na doručitele
  • u dluhopisů na jméno vede emitent seznam vlastníků
  • převoditelnost dluhopisu na jméno nelze omezit
 • kupón je samostatný cenný papír, lze s ním samostatně obchodovat, je vždy na doručitele
 • emitent může vydat dluhopisy, pokud budou schváleny emisní podmínky:
  • podoba, forma, jmenovitá hodnota, způsob výpočtu a zdaňování a další práva a povinnosti emitenta a vlastníka
  • významná změna emisních podmínek podléhá schválení schůze vlastníků

Výnos dluhopisu – kupón

 • pevná úroková sazba
 • rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem (zero bonds)
 • slosovatelná prémie nebo prémie v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu
 • pohyblivá úroková sazba odvozená od jiných úrokových sazeb, indexů cen, devizových kurzů, cen komodit…
 • kupónový arch obsahuje zpravidla i „talón“, talon opravňuje držitele k obdržení dalšího kupónového archu
 • součástí kupónu může být též splátka umořující jmenovitou hodnotu

Splácení dluhopisu

 • splatnost dluhopisu je určena jednorázově k určitému datu nebo splátkami
 • emitent může splatit dluhopis předčasně, pokud je tato možnost v emisních podmínkách (call doložka)
 • vlastník může žádat o předčasné splacení, pokud je tato možnost v emisních podmínkách (put doložka)
 • práva spojená s dluhopisy se promlčují po 10 letech
 • s dluhopisem může být spojeno právo na výměnu za jiný dluhopis či akcii téhož emitenta (vyměnitelné dluhopisy)
 • s dluhopisem může být spojeno právo na přednostní úpis akcií (prioritní dluhopis)
 • dále viz obchodní zákoník 513/1991 Sb., § 160 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy a podmíněné zvýšení základního kapitálu

 

Comments are closed.