Cenné papíry

0

Cenný papír je listina, která představuje pohledávku vlastníka (věřitele) vůči výstavci (emitentovi, dlužníkovi). Cenné papíry lze rozdělovat dle různých hledisek:

 • dle majetkového práva:
  • majetkové cenné papíry – vlastníkovi garantují vlastnictví majetku (či jeho částí) podniku – patří sem akcie, podílové listy, zatímní listy…
  • dluhové cenné papíry – popisují dlužnicko-věřitelský vztah (dluhopisy, směnky, úvěrové smlouvy…)
  • podle věcného obsahu – představují zajištění určité pohledávky (zástavní listy)
  • dispoziční cenné papíry – představují právo disponovat s určitými aktivy (vážní listy, nákladní listy, skladní listy…)
 • dle doby držení:
  • krátkodobé (do 1 roku)
  • střednědobé (1 až 4 roky)
  • dlouhodobé (nad 5 let)
 • dle obchodovatelnosti
  • obchodovatelné cenné papíry (kdykoliv je lze zobchodovat na sekundárním trhu nebo mají garanci zpětného odkupu)
  • neobchodovatelné cenné papíry (to bývá obvykle vyjádřeno na plášti cenného papíru či vyplývá z titulu papíru; například zaměstnanecké akcie…)
 • dle formy výnosu
  • -s pevně stanoveným výnosem (úrokem /dluhopisy/ či stanovenou absolutní částkou /směnka/)
  • s proměnlivým výnosem (výnos není stanoven vůbec či je stanoven proměnlivou veličinou či vyhlašovanou sazbou) – akcie…
  • neúročené (šeky, losy, výherní poukázky…, kde není stanoven výnos)
 • dle míry převoditelnosti
  • na jméno (jméno vlastníka je přesně uvedeno na cenném papíru, jedná se o přesně identifikovatelný cenný papír, při obchodování je hůře převoditelný)
  • na řad (oprávněná osoba je označena jménem s doložkou na řad – lze převést rubopisem)
  • na majitele (doručitele, majitelem je ten, kdo má cenný papír v držení a může jej předložit)
 • podle vnější podoby
  • v listinné podobě (obvykle tištěné na speciálním papíru, mívají plášť, kupónový arch případně s talony)
  • emitují se z důvodu lepší oslovitelnosti občanů (pro charitativní účely…, z cenných papírů se neodvádí pojištění vkladů – banky mají snahu přelévat depozita svých klientů do cenných papírů)
  • cenné papíry v zaknihované podobě (vedeny ve středisku cenných papírů formou zápisů)

Akcie

Vlastnictví akcie je potvrzením, že její majitel (držitel) je akcionářem(tj. že vložil určitý majetkový podíl-kapitál) do dané akciové společnosti.

 • akcie je cenný papír, se kterým je spojeno právo akcionáře:
  • podílet se na řízení akciové společnosti
  • podílet se na zisku společnosti formou divident
  • podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
 • akcie se upisuje v nominální hodnotě (hodnota na akcii uvedená, jmenovitá hodnota)
 • aktuální hodnota akcie je označována jako kurz akcie, který závisí na řadě faktorů (hospodaření podniku, velikost podniku, nabídka a poptávka po akcii…)
 • zaměstnanecké akcie jsou neobchodovatelné a jejich držení končí s ukončení zaměstnaneckého poměru
 • prioritní akcie jsou akcie, které jsou spojeny s různými právy a povinnostmi

HYPOTÉČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY (HZL)

 • hypotéční zástavní list (HZL) je krytý pohledávkami z poskytnutých hypotéčních úvěrů
 • představuje jednu z nejbezpečnějších forem investování
 • mohou být emitovány pouze bankami, které mají příslušnou licenci
 • majiteli HZL je každý rok vyplácen předem známý pevný úrokový výnos
 • lze s nimi obchodovat na sekundárním trhu
 • obecně jsou splatné ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
 • HZL může být emitován, pokud je úvěr 100 % zajištěn nemovitostí, je splácen…

STÁTNÍ DLUHOPISY, POKLADNIČNÍ POUKÁZKY, FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

 • typická skupina pro cenné papíry s velmi malým rizikem
 • vhodné pro krátkodobé investování s nízkým výkyvem kurzů
 • stálé pozvolné zhodnocení

Státní dluhopisy

 • emitované státem, jejich bonita je určena bonitou emitujícího státu
 • považují se za nejméně rizikové dluhopisy na trhu vůbec
 • časový horizont je střednědobý (2 až 3 roky)

Státní pokladniční poukázky

 • jedná se o speciální druh státních dluhopisů se splatností do 1 roku
 • nejsou z nich vypláceny úroky, ale nakupují se s diskontem a při splatnosti jsou vypláceny v nominální hodnotě

Fondy peněžního trhu

 • fondy, které investují do nástrojů do 1 roku splatných
 • investiční horizont je doporučeně od 0,5 do 1 roku
 • investují do likvidních pevně úročených cenných papírů
 • výnos je na úrovni cca 1 až 2 % p. a.
 • obvykle bývají bez poplatku na výstupu, vstupu i při držbě
 • vhodné pro velké investory (municipality, korporace, konzervativní investory)
 • vhodné pro jednorázové investice, méně vhodné pro pravidelné investování

INVESTIČNÍ NÁSTROJE, KDE HLAVNÍM CÍLEM JE ZHODNOCENÍ INVESTICE A VÝNOSŮ Z NÍ

 • dluhopisy bank a komunální dluhopisy, hypotéční zástavní listy, nemovitostní fondy, zajištěné fondy (pozor na poplatky!!!)
 • nemovitostní fondy mají doporučení investiční horizont 4 až 7 let

INVESTIČNÍ NÁSTROJE S VYŠŠÍMI VÝKYVY KURZŮ

 • korporátní dluhopisy, dluhopisové fondy, smíšené fondy (podíl dluhopisové a akciové složky), opční obchody (obchody přednostních práv nakoupit či prodat akcie…)
 • vyšší kursové výkyvy mohou být spojené se ztrátami, ale i s vyšším výnosem než první dvě skupiny
 • investiční horizont se pohybuje kolem 2 až 4 let
 • vysoká volatilita

INVESTIČNÍ NÁSTROJE SPOJENÉ S VYSOKÝM RIZIKEM, ALE S MOŽNOSTÍ MAXIMÁLNÍHO ZHODNOCENÍ

 • tato skupina je vysoce riziková
 • patří sem akcie
 • zisk z akcie je realizován ve formě dividend či ve formě kursového zisk
 • patří sem veškeré akciové fondy, smíšené fondy s vyšším podílem akciové složky
 • pohyb kurzu může být i v několika desítkách procent

TERMÍNOVANÉ OBCHODY A DERIVÁTY

 • cenné papíry obchodovatelné či neobchodovatelné na burze (opce, futures, pákové certifikáty a další deriváty)
 • jedná se většinou o obchody se zahraniční měnou

Diverzifikace rizika

 • investiční strategie rozkládající riziko dle různých hledisek:
  • časové hledisko
  • měnové hledisko
  • kombinace zajištěných a nezajištěných produktů
  • územní (teritoriální) hledisko
  • odvětvové hledisko
  • hledisko různých komodit, do kterých se investuje
 • 10 % příjmu by mělo být investováno

Středisko cenných papírů

 • vznik v roce 1993 (v České republice)
 • místo, kde jsou evidovány zaknihované cenné papíry
 • registrovány jsou veškeří emitenti v daném státu, každý emitent má evidovány veškeré cenné papíry, které emitoval
 • registrovány jsou účty majitelů, tj. evidence cenných papírů v majetku konkrétního majitele
 • údaje střediska cenných papírů nemají veřejný charakter, veškeré změny musí majitele osobně odsouhlasit

Obchody s cennými papíry

Obchody s cennými papíry můžeme dělit následujícím způsobem:

 • mimobilanční (pro třetí osoby – za poplatek či provizi)
 • aktivní (banka obchoduje na svůj účet)
 • pasivní (banka emituje cenné papíry)

 

Comments are closed.