Základní veličiny makroekonomie, účetnictví národního důchodu

0

Agregátní výdaje, reálný produkt, reálný důchod

Domácnosti obdrží reálný důchod (Y), který se následně přemění v agregátní výdaje (E). Tyto jsou firmami přeměněny v reálný produkt (Q). Firmy realizují svoji produkci a platí domácnostem za výrobní faktory důchodem (Y).

Agregátní výdaje

Robertsonovské zpoždění = zpoždění mezi získáním důchodu a jeho vydáním. (Et ~ Yt-1)
Lundbergerovské zpoždění = zpoždění mezi vydáním důchodu a produkcí. (Qt ~ Et-1)
Zpoždění produkce-důchod = zpoždění mezi příjmy firem z realizované produkce a výplatou důchodů.
Toto zpoždění je zanedbatelné.

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický výkon se váže ke čtyřem cílům stabilizační politiky (produkt, zaměstnanost, cenová hladina a platební bilance).

Makroekonomický výstup je úroveň daného produktu.

V jednoduchém makroekonomickém koloběhu vzniká nebezpečí duplicit z důvodu existence meziproduktů, z tohoto důvodu se zavádí pojem „přidaná hodnota“ (VA). VA = hodnota výstupu – hodnota vstupu. Celkové tržby (cena výstupů) jsou v tomto případě 6.000,00, což je „hrubá produkce“.

Přidaná hodnota v České republice v roce 2008 není nijak závratná, neboť platí přibližně, že ze 4 dolarů zisku 1 dolar plyne tam, kde se automobily vyrábí, a 3 dolary tam, kde se vyvíjí.

Stacionární ekonomika

Na následujícím diagramu je zachycen jednoduchý makroekonomický koloběh stacionární ekonomiky, kdy na severní polovině jsou zachyceny veličiny typu produkt (C – consumption) a na jižní polovině veličiny typu důchod (Y). V tomto jednoduchém případě platí, že Y=C.
Měřit lze pomocí plateb (ne pomocí kusů produktů). Platí, že platby za poskytnuté výrobní faktory = platby za poskytnuté výrobky a služby.

Makroekonomický koloběh stacionární ekonomiky

Evoluční ekonomika

Model evoluční ekonomiky v podstatě vychází z modelu předchozího, který je navíc doplněn o investice, které jsou hrazeny z úspor (transfer přes finanční trhy – viz následující diagram.). Úspory je ta část důchodu, která nebyla vynaložena na spotřebu. Hrubé investice (IG) sestávají z investic do zásob a investic do fixního kapitálu (a také do bytové výstavby). Hrubé investice se navíc skládají z investic čistých (IN) a investic restitučních (obnovovacích, tzn. amortizace – odpisy, IR).
Jestliže platí, že E = Y a zároveň platí E = C + I a Y = C + S, pak platí I = S.
E = agregátní výdaje, Y = důchod, C = spotřeba, I = investice, S = úspory.
Poznámka: Nesoulad mezi výší úspor domácností a výší investic může být zdrojem nestability v ekonomice.

Čtyřsektorový model ekonomiky je třísektorový model doplněný zahraničím (export a import – platby jsou opačně).
YD = disponibilní důchod (disposable income) = Y (důchod za výrobní faktor) + TR (transfery) – TA (taxes – daně), tedy YD = Y + TR – TA.

Hrubý domácní produkt (GDP), hrubý národní produkt (GNP)

Hrubý domácí produkt je souhrn veškeré finální produkce vyprodukované v dané zemi za jeden rok, vyjádřené v tržních cenách.

Hrubý národní produkt je souhrn veškeré finální produkce vyprodukované výrobními faktory v držení občanů dané země za jeden rok, vyjádřené v tržních cenách.

Metody měření hrubého domácího produktu

 1. výdajová metoda (produktová, spotřební):                                                  GDP = C + IG + G + NX

NX = čistý export (export – import; tedy X – M), C = spotřeba (consumption), IG = hrubé domácí soukromé investice, G = výdaje vlády na nákup výrobků a služeb

 1. důchodová metoda (příjmová, nákladová):                                                        DI = w + i + r + s + z

DI = domácí důchod (domestic income), w = hrubé mzdy, i = čisté úroky (přijaté – zaplacené úroky), r = renty, s = příjmy ze samozaměstnávání, z = zisk

 1. produktová metoda (odvětvová, výrobní, produkční):                                                 GDP = Σ VA
  GDP je sumou hodnot přidaných zpracováním (VA = value added = přidaná hodnota)

Hrubý domácí produkt v tržních cenách (Market Prices) = GDPMP = GDPFC + TN

Hrubý domácí produkt v cenách výrobních faktorů (Factor Costs) = GDPFC = GDPMP – TN

TN = nepřímé daně (Taxes iNdirect); platí GDPFC = DI + a

Výdajovou metodou vychází GDP v tržních cenách. Důchodovou a produktovou metodou vychází GDP v cenách výrobních faktorů.

Hrubý (GDP) a čistý domácí produkt (NDP)

Hrubý domácí produkt = čistý domácí produkt + amortizace (obnovovací investice)
(IG = hrubé domácí soukromé investice – tedy včetně amortizace).

GDP – a = NDP
To platí i pro veličiny typu důchod:

GDP = GDPMP = DI + a + TN                                                DI = w + i + r + s + z

GDP = GDPMP = w + i + r + s + z + a + TN

Hrubý národní produkt (GNP)

GNP = GDP + NPI

NPI = čistý příjem z majetku v zahraničí (net property income from abroad)

Pro danou zemi sestává NPI z odlivu důchodů z vlastnictví aktiv XF1 (zahraniční akcionáři) a přílivu důchodů z vlastnictví aktiv MF1 (občané pracující v zahraničí, investující v zahraničí).

NPICR je záporný.

Ve statistikách se obvykle uvádí hrubý domácí produkt v tržních cenách, neboť je nejsnadněji zjistitelný, je obtížné vyjádřit amortizaci a navíc je to tak zvykem v Evropské unii.

Národní, osobní a disponibilní důchod

GNPMP – TN = GNPFC

GNPFC – a = NNPFC = NI (národní důchod)                                                                                        NI = DI + NPI

GNPMP = w + i + r + s + z + NPI + a + TN

Národní důchod NI

– daně ze zisku podniků (korporací)

– příspěvky na sociální a zdravotní pojištění

– nerozdělené zisky podniků

+ transferové platby (placeny zpravidla státem)

= osobní důchod (PI)

– osobní daně

= disponibilní osobní důchod (DPI)

Měření produktu v čase, nominální a reálný produkt

Hrubý domácí produkt nominální je souhrn veškeré finální produkce vyprodukované v dané zemi za jeden rok, vyjádřené v běžných tržních cenách.

Běžné ceny jsou ceny běžného období (například roku 2008).

Hrubý domácí produkt reálný je souhrn veškeré finální produkce vyprodukované v dané zemi za jeden rok, vyjádřené ve stálých tržních cenách.

Implicitní cenový deflátor (IPD)

IPD = (GDPNOM / GDPREAL)*100                                                                    => GDPREAL = (GDPNOM / IPD)*100

IPD = (ΣQ1P1 / ΣQ1P0)*100

Index spotřebitelských cen (CPI)

CPI = (ΣQ0P1 / ΣQ0P0)*100                                                                                    (CPI = consumer prices index)

Příklad zkreslení údajů o produktu

Za komunistického režimu v ČSSR bylo zvykem měřit úroveň produktu pomocí „hrubé produkce“ (tzn. součet výstupů všech podniků na území státu). Hrubou produkci lze navýšit uměle rozdělením velkých podniků v menší, kdy s HDP se nic nestane.

Hrubá produkce = 18.000; HDP = 10.000

Input, output, přidaná hodnota

Hrubá produkce = 21.000; HDP = 10.000, ačkoliv se HDP nezměnil, hrubá produkce vzrostla (což byl princip „socialistických reforem“).

Hrubá produkce má tedy nulovou vypovídací schopnost.

Čistý ekonomický blahobyt (NEW – net economic welfare)

Ani GDP není ideálním ukazatelem ekonomické výkonnosti, neboť jeho vypovídací schopnost je taktéž omezená.

Hrubý domácí produkt na rozdíl od čistého ekonomického blahobytu nezobrazuje:

 • netržní produkci (hlídání dětí matkou, pokud si najme chůvu, zobrazí se tato skutečnost v HDP dvakrát – jednou – matka pracuje, podruhé – chůva dostane zaplaceno; HDP dále nezobrazuje platy učitelů, soudců, nemocničních lékařů)
 • podzemní (stínová) ekonomika:
  • černá ekonomika (nelegální – obchod se zbraněmi, narkotiky, prostituce…, černá ekonomika se nikde nezobrazuje)
  • šedá ekonomika (legální, ale nezdaněné – částečně zobrazeno i v HDP)
 • volný čas (Jihokorejci pracují 60 hodin týdně)
 • kvalita zboží a služeb
 • škody na životním prostředí

Problémy mezinárodního srovnávání GDP

Hlavní metody mezinárodních srovnávání

 • metoda tržních směnných kursů
 • metoda parity kupní síly
 • metoda globálních fyzických ukazatelů

Mezinárodní srovnávání reálného GDP vyžaduje splnění tří podmínek:

 • stejné vymezení GDP (většina zemí používá normy SNA 1993 nebo ESA 1995)
 • vyjádření ve stejné měně (systém přepočtu přes měnový kurs – ČR podceněna)
 • srovnatelnost cenové úrovně

Pro mezinárodní srovnávání se využívá ekonomická síla (celková výše HDP vypočtená dle zvolených metod) a ekonomická úroveň (výše HDP na obyvatele – per capita). HDP na hlavu je nejvyšší v Lucembursku.

Metoda tržních směnných kursů

Metoda tržních směnných kursů je jednoduchá, ale nepřesná (v různých zemích jsou totiž různé cenové hladiny – ve vztahu k výdajům za jídlo a benzín jsou výdaje na bydlení v USA vyšší než v České republice).

HDP podle směnného kurzu

Metoda parity kupní síly

Metoda parity kupní síly počítá již s určitou diferencí cenových hladin jednotlivých zemí. Parita kupní síly = cena spotřebitelského koše země A / cena spotřebitelského koše země B, tedy PPP = PA / PB.

HDP podle parity kupní síly

Příklad:

Boty – v Německu stojí 100 EUR, v České republice 3.000,00 Kč
Kurs CZK/EUR = 40,00

Nakoupím tedy v České republice jeden pár bot za 3.000,00 Kč, prodám jej v SRN za 100 EUR. 100 EUR směním dle kursu za 4.000,00 Kč. Na jednom páru bot je tedy zisk 1.000,00 Kč => proto roste vývoz bot z České republiky do Německa („arbitráže“). Roste tedy poptávka po CZK a roste nabídka EUR, koruna tedy posiluje. Kurs se (za jinak stejných podmínek) zastaví na 30,00 CZK/EUR (ERKč/EUR = PCZ/PD = 3.000/100 = 30).

Používá se také Big Mac Index (časopis The Economist):

V ČR stojí Big Mac 56,28 Kč, v USA 2,49 USD = cca 22,6 CZK/USD

Při kursu 34 CZK/USD americký turista v Praze koupí 1,5 Big Macu (2,49 x 34 / 56,28), český turista v USA za 56,28 Kč koupí 0,66 Big Macu (56,28 / 34 / 2,49). Koruna je tedy vůči USD podhodnocena o 33 % (((34-22,6)/34) x 100).

Odchylka měnových kursů od parity kupní síly:

 • existence neobchodovatelných statků (taxislužba, městská doprava, služby kadeřnictví…)
 • náklady arbitráže (dopravní náklady, náklady na pojištění…)
 • obchodně politické překážky (cla, legislativní omezení…)

Z parity kupní síly (PPP; purchasing power parity) a měnových kursů (ER; exchange rate) lze vypočítat dva koeficienty, které jsou z analytického hlediska významné:

 • index cenové úrovně (CPL; comparative price level) = CPL = PPP / ER
 • odchylka měnového kursu od parity kupní síly (ERDI; exchange rate deviation index) = ERDI = ER / PPP

CPL = 1 / ERDI

Metoda globálních fyzických ukazatelů

Úroveň důchodu a produktu v jednotlivých ekonomikách je v korelací s úrovní spotřeby různých výrobků a služeb, které mohou být vyjádřeny ve fyzických (nepeněžních) jednotkách:

 • celková spotřeba elektřiny
 • zaměstnanost v zemědělství
 • počet přepravených cestujících v letecké dopravě
 • počet vědců a inženýrů
 • výdaje na školství a vědu
 • dětská úmrtnost
 • počet telefonů na 1000 obyvatel…

Z těchto údajů se vytvoří vážený průměr – jedná se o relativně přesnou metodu, avšak pracnou.

Měření ekonomického výstupu

Simon Alexander Kuznets (1901 – 1985)

Nobelova cena (1971) za empiricky podloženou interpretaci ekonomického růstu vedoucí k novému a hlubšímu pochopení ekonomických a společenských struktur a procesů rozvoje.

Richard Stone (1913 – 1991)

Nobelova cena (1984) za fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu.

Comments are closed.