Agregátní nabídka a poptávka, potencionální produkt

1

Agregátní poptávka (AD)

Agregátní poptávka reprezentuje celkové plánované výdaje v ekonomice (výdaje domácností, firem, vlád a zahraničních subjektů vztažené k určité cenové hladině). Agregátní poptávka tedy představuje reálný produkt, který by byl při dané cenové hladině kupován.

Agregátní nabídka (AS)

Agregátní nabídka vyjadřuje, jak velký reálný produkt by firmy vyrobily a byly ochotny prodat při daných cenách. Při nízkých úrovních výstupu je AS mírně rostoucí, čím více se ekonomika blíží plné zaměstnanosti, neboli k potencionálnímu výstupu, je AS velmi strmá.

Potencionální produkt (Y*)

Potencionální produkt představuje maximálně dlouhodobě udržitelnou úroveň produktu, aniž by docházelo k urychlování inflace. Potencionální produkt je tedy úroveň reálného produktu odpovídající přirozené míře nezaměstnanosti, tj. nezaměstnanosti, při níž je míra inflace stabilní, nevykazuje tendence k růstu či poklesu.

Růst potencionálního produktu je determinován:

– tempem růstu inputů (vstupů – práce, přírodní zdroje a kapitál)

– tempem růstu souhrnné produktivity (technologie)

– růstem produktivity práce

– růstem účinnosti kapitálu

– poklesem materiálové a energetické náročnosti potřebné k výrobě jednotky produktu

Na grafech nahoře je zobrazen střet agregátních nabídek (AS)agregátními poptávkami (AS). Z důvodu tvaru křivky agregátní nabídky (AS) je patrné, že při zvýšení agregátní poptávky na úroveň rovnovážného množství Y´ nižšího než je úroveň potencionálního produktu Y*, dojde k nepatrnému růstu cenové hladiny (inflace). Pokud se agregátní poptávka zvýší a úroveň Y´ bude vyšší než Y*, pak dojde k výraznému zvýšení cenové hladiny.

Pokud se zvýší agregátní poptávka, pak dojde k růstu rovnovážné P a růstu rovnovážného Y.

Pokud se zvýší agregátní nabídka, pak dojde ke zvýšení Y při snížení cenové hladiny P.

V minulosti například prudký růst ceny ropy snížil agregátní nabídku, tím pádem došlo k růstu cenové hladiny při současném snížení úrovně produktu.

Makroekonomické ukazatele ČR